Flexibele schooltijden

Waarom een schoolvakantie van zes weken? Waarom onderscheid in korte en lange dagen? Steeds meer scholen nemen afscheid van het traditionele model en kiezen voor een continurooster. Andere scholen gaan al zover dat ze het hele jaar open zijn, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. 

Maatwerk en flexibilisering in onderwijs(-tijden) heeft als doel kinderen het hele jaar door de ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. Wanneer IKC’s en scholen ook tijdens gangbare vakanties open kunnen blijven, wordt het onderwijsaanbod letterlijk vergroot en ontstaat voor ouders meer keuzevrijheid.  

In het experiment flexibele onderwijstijden konden scholen al ervaring opdoen met vergaand maatwerk in onderwijstijden. Maar ook voor andere scholen zijn er mogelijkheden om met een ander jaarritme te experimenteren. 

Laatste nieuws

 • Nog maar de helft van de basisscholen hanteert traditionele schooltijden. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een enquête van Duo Onderwijsonderzoek. De PO-Raad laat in de krant weten dat meer flexibiliteit in schooltijden past in deze tijd.

 • Scholen die niet één maar twee weken meivakantie willen inplannen, moeten daarvoor zoveel mogelijk dezelfde weken aanhouden. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat daarvoor vanaf komend schooljaar adviseren welke tweede week zij vrij kunnen geven. Hij houdt wetgeving achter de hand, zo schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad vindt deze inmenging in het onderwijs ongewenst.

 • Scholen die deel hebben genomen aan het experiment met flexibele onderwijstijden, ervaren dit als zeer waardevol en zijn tevreden over het experiment. Wel zijn er nog tekortkomingen in de kwaliteit te zien. Dit blijkt uit de Kamerbrief die staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in aanloop naar het debat over flexibilisering van de onderwijstijd naar de Kamer stuurde. De PO-Raad is enthousiast over het voorstel van Dekker om het experiment voort te zetten.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Handreiking 'Maatwerk in onderwijstijden'

Ervaringen vanuit het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’

Veelgestelde vragen

 • In hoeverre mag een school zomaar zijn schooltijden veranderen?

  Schooltijden kunnen niet worden gewijzigd zonder de ouders hierbij te betrekken. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigen van de schooltijden. Voorafgaand aan de vaststelling (of wijziging) van de schooltijden in de medezeggenschapsraad worden alle ouders hierover geraadpleegd middels een ouderenquête. Een wijziging kan pas plaatsvinden als de meningen van de ouders zijn gepeild. Dit om te voorkomen dat ouders en kinderen onvoorziene problemen krijgen door veranderingen in de schooltijden. Het instemmingsrecht is vastgelegd in artikel 13.1 onder h van de Wet medezeggenschap scholen.

  Bekijk ook het rapport van DUO Onderwijsonderzoek naar verschillende schooltijdenmodellen, waaruit blijkt dat in schooljaar 207-2018 nog maar 41% van de scholen het traditionele schooltijdenmodel hanteert.

  Zie ook: Regeling flexibilisering onderwijstijden

 • Kunt u mij een definitie geven van het begrip 'lestijd', zoals dit binnen het primair onderwijs wordt gehanteerd?

  Er is geen vastgelegde definitie van lestijd. Kijkend naar artikel 2A.10, lid 1 CAO PO kan geconcludeerd worden dat lestijd de daadwerkelijke tijd is die een leerkracht voor de groep staat met een maximum van 930 uur bij het basismodel. Bij het overlegmodel kan dit aantal hoger zijn.

  Bij lesgebonden en/of behandeltaken gaat het om activiteiten met één of meerdere leerling(en) die voor die leerling(en) gelden als onderwijstijd.

 • Een leerling van groep 5 doet aan topsport. Zij traint 20 uur per week en neemt deel aan internationale wedstrijden. Hoe moet de school met lestijden omgaan? En kan zij ontheffing krijgen van het gymonderwijs om het risico op blessures te verkleinen?

  Het kan voorkomen dat een leerling met bijzondere talenten op het gebied van sport geregeld de lessen moet verzuimen om iets met deze talenten te doen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Binnen de reguliere onderwijswetgeving kan de school (bevoegd gezag) wél afspraken maken met ouders over vrijstelling van verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten (Wet op het primair onderwijs, artikel 41 lid 2). Dit zijn structurele afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Spontane en/of incidentele verzoeken om te mogen verzuimen vallen hier niet onder. Het is belangrijk dat de leerling onderwijs volgt en voldoende diploma’s haalt. Dit belang staat voorop.

  Als er op dit gebied andere vragen zijn kunt u ook contact opnemen met de Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport (Stichting LOOT).