Passend Onderwijs

Kinderen moeten altijd de beste vorm van onderwijs en zorg aangeboden krijgen binnen de school, passend bij hun ontwikkeling. Het belang van het kind moet daarbij voorop staan, vindt de PO-Raad. Schoolbesturen hebben zorgplicht en het regulier en speciaal onderwijs heeft met de invoering van passend onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om leerlingen die ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden.

Er moet gekeken worden waar het kind het meest bij gebaat is: regulier onderwijs, eventueel met extra begeleiding of toch onderwijs op een gespecialiseerde school zonder dat daarbij bekostiging of andere randvoorwaarden een rol spelen. Dat is de stip op de horizon waar we naartoe werken, als het gaat om passend onderwijs. Op de korte termijn werken we aan een aantal speerpunten om passend onderwijs te verbeteren.

Wat doet de PO-Raad?

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Veel scholen in het (v)so, sbo en regulier onderwijs werken aan mogelijkheden om hun aanbod meer te combineren en in samenhang vorm te geven, op weg naar meer inclusief onderwijs. Heb je hier vragen over of ben je op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact op met Marlies Peters.

De PO-Raad zet zich in om de voorwaarden die nodig zijn voor passend onderwijs te optimaliseren. De sectororganisatie werkt samen met achttien landelijke branche- en ouderorganisaties samen binnen de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd aan de aanbevelingen die zijn gedaan in het advies Mét Andere Ogen. Binnen het Thuiszitterspact werkt de PO-Raad samen met haar partners aan de preventie, aanpak en het terugdringen van thuiszitters.

Ambities

De PO-Raad vindt dat iedere leerling de kans moet krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. Ook als het kind extra ondersteuning vraagt in verband met bijvoorbeeld een leerprobleem, een beperking of hoogbegaafdheid. Die ondersteuning moet snel beschikbaar zijn, zo dicht mogelijk bij huis, zonder bureaucratische toewijzingsprocedures en in afstemming met jeugdhulp. Het motto is: regulier waar dat kan en speciaal waar dat nodig is. 

In 2020 wordt de Wet op passend onderwijs geëvalueerd en in de Tweede Kamer gesproken. Samen hebben PO-Raad en VO-raad gewerkt aan een eigen inbreng met voorstellen om passend onderwijs te verbeteren. Hierbij maken de sectororganisaties onderscheid tussen speerpunten en aanpassingen voor de komende tijd en een stip op de horizon. We willen in de toekomst naar één wet funderend onderwijs voor kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs waarmee alle kinderen voldoende ontwikkelkansen krijgen. Op de korte termijn moeten weeffouten in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs aangepast moeten worden, zo vindt de PO-Raad.

Meer weten?

Voor meer informatie over passend onderwijs kun je contact opnemen met beleidsadviseur passend onderwijs Venhar Sariaslan of beleidsadviseur speciaal onderwijs Machteld Rohn. Kijk voor ondersteuningsvragen ook op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Laatste nieuws

Standpunten

 • Verantwoording, transparantie en toezicht van samenwerkingsverbanden

  Samenwerkingsverbanden worden sober en doelmatig georganiseerd.

 • Eén Wet funderend onderwijs

  Stip op de horizon: er moet één nieuwe Wet funderend onderwijs komen voor kinderopvang, (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

 • Passend onderwijs heeft tijd nodig

  Geen grote wijzigingen in de organisatie van passend onderwijs en samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs moet doorontwikkeld worden binnen de bestaande structuren.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

Meer agenda-items

Steunpunt Passend Onderwijs

PO-Raad en VO-raad hebben een gezamenlijk steunpunt voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden.

Toolbox Passend onderwijs

Hier vind je modellen en richtlijnen voor het vormgeven van Passend onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Samenwerken met jeugdhulp

Goede voorbeelden van scholen die niet alleen vindplaats, maar ook werkplaats zijn voor jeugdhulp.

Publicaties

Diverse handreikingen en brochures over passend onderwijs. 

Dashboard passend onderwijs

Geeft samenwerkingsverbanden inzicht in eigen trends en resultaten.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Veelgestelde vragen

 • Wat verandert er met ingang van 1 januari 2021 voor de benoeming van een bestuurder van een samenwerkingsverband?

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs, is de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband in lijn gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school.

  Vanaf 1 januari 2021 moet voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband een sollicitatiecommissie worden ingesteld, waarvan in elk geval deel uitmaken:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de MR van het samenwerkingsverband;

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de OPR;
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

  Je leest er meer over in het bericht op de website van infowms.nl.

 • In het beleid van het samenwerkingsverband is opgenomen dat men geen aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring in behandeling neemt als de ouders niet met die aanvraag instemmen. Is dat een correcte handelswijze?

  Deze vraag kwam aan de orde in een zaak voor de Geschillencommissie passend onderwijs op 20 mei jl. De conclusie van de commissie was dat het beleid van het samenwerkingsverband om alleen een toelaatbaarheidsverklaring in behandeling te nemen als ouders daarmee instemmen, in strijd is met de wet. De school had zich te veel laten leiden door het standpunt van de ouders. Daarbij is passend onderwijs voor hun kind op de achtergrond geraakt. De volledige uitspraak vindt u hier.  

 • Ouders van een leerling willen het dossier van hun kind inzien en daar een kopie van hebben. Zijn we verplicht om dat te doen?

  Artikel 15 AVG geeft ouders en/of leerlingen van 16 jaar of ouder het recht om te vragen welke gegevens een organisatie van hen heeft en ze mogen vragen deze gegevens in te zien (inzagerecht). Zij hebben ook recht op een kopie van het leerlingendossier, tenzij daarbij afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Als de ouders of leerlingen om bijkomende kopieën vragen, kan de school op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding rekenen.

  Zie voor meer informatie over het leerlingendossier: onderwijsgeschillen.nl/thema/leerlingdossier.