Passend Onderwijs

Kinderen moeten altijd de beste vorm van onderwijs en zorg aangeboden krijgen binnen de school, passend bij hun ontwikkeling. Het belang van het kind moet daarbij voorop staan, vindt de PO-Raad. Schoolbesturen hebben zorgplicht en het regulier en speciaal onderwijs heeft met de invoering van passend onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om leerlingen die ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden.

Er moet gekeken worden waar het kind het meest bij gebaat is: regulier onderwijs, eventueel met extra begeleiding of toch onderwijs op een gespecialiseerde school zonder dat daarbij bekostiging of andere randvoorwaarden een rol spelen. Dat is de stip op de horizon waar we naartoe werken, als het gaat om passend onderwijs. Op de korte termijn werken we aan een aantal speerpunten om passend onderwijs te verbeteren.

Wat doet de PO-Raad?

Het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en VO-raad ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Veel scholen in het (v)so, sbo en regulier onderwijs werken aan mogelijkheden om hun aanbod meer te combineren en in samenhang vorm te geven, op weg naar meer inclusief onderwijs. Heb je hier vragen over of ben je op zoek naar ondersteuning? Neem dan contact op met Marlies Peters.

De PO-Raad zet zich in om de voorwaarden die nodig zijn voor passend onderwijs te optimaliseren. De sectororganisatie werkt samen met achttien landelijke branche- en ouderorganisaties samen binnen de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd aan de aanbevelingen die zijn gedaan in het advies Mét Andere Ogen. Binnen het Thuiszitterspact werkt de PO-Raad samen met haar partners aan de preventie, aanpak en het terugdringen van thuiszitters.

Ambities

De PO-Raad vindt dat iedere leerling de kans moet krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen. Ook als het kind extra ondersteuning vraagt in verband met bijvoorbeeld een leerprobleem, een beperking of hoogbegaafdheid. Die ondersteuning moet snel beschikbaar zijn, zo dicht mogelijk bij huis, zonder bureaucratische toewijzingsprocedures en in afstemming met jeugdhulp. Het motto is: regulier waar dat kan en speciaal waar dat nodig is. 

In 2020 wordt de Wet op passend onderwijs geëvalueerd en in de Tweede Kamer gesproken. Samen hebben PO-Raad en VO-raad gewerkt aan een eigen inbreng met voorstellen om passend onderwijs te verbeteren. Hierbij maken de sectororganisaties onderscheid tussen speerpunten en aanpassingen voor de komende tijd en een stip op de horizon. We willen in de toekomst naar één wet funderend onderwijs voor kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs waarmee alle kinderen voldoende ontwikkelkansen krijgen. Op de korte termijn moeten weeffouten in wet- en regelgeving rondom passend onderwijs aangepast moeten worden, zo vindt de PO-Raad.

Meer weten?

Voor meer informatie over passend onderwijs kun je contact opnemen met beleidsadviseur passend onderwijs Venhar Sariaslan of beleidsadviseur speciaal onderwijs Machteld Rohn. Kijk voor ondersteuningsvragen ook op www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Laatste nieuws

 • Tot nu toe was er weinig bekend over de ervaringen van kinderen en passend onderwijs. De Kinderombudsman vroeg bijna 200 kinderen naar hun perspectief. Over het algemeen zijn kinderen best tevreden met het passend onderwijs dat zij krijgen. Toch loopt het spaak bij de meest kwetsbare kinderen: leerlingen met een meervoudige of complexe ondersteuningsbehoefte lopen op school vaker tegen problemen aan dan kinderen met lichte ondersteuningsvragen.

 • ,,Ouders die we spraken tijdens ons bezoek waren ontzettend positief over de aanpak binnen de scholen van samenwerkingsverband De Meijerij’’, vertelt Alfons Timmerhuis. ,,Ze ervaren een open en betrokken houding richting ouders, maar nóg belangrijker: de scholen staan open voor kinderen met verschillende zorgbehoeften. Scholen kijken naar wat het kind nodig heeft en gaan oplossingsgericht te werk.’’ Binnen het programma Met andere ogen is De Meijerij een inspiratieregio als het gaat om de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

 • Minister Slob heeft aangekondigd dat handhaving van de leerplicht weer mogelijk wordt bij schoolverzuim dat niet aan corona gerelateerd is. In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving vanaf nu weer mogelijk is.

Standpunten

 • Verantwoording, transparantie en toezicht van samenwerkingsverbanden

  Samenwerkingsverbanden worden sober en doelmatig georganiseerd.

 • Eén Wet funderend onderwijs

  Stip op de horizon: er moet één nieuwe Wet funderend onderwijs komen voor kinderopvang, (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

 • Passend onderwijs heeft tijd nodig

  Geen grote wijzigingen in de organisatie van passend onderwijs en samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs moet doorontwikkeld worden binnen de bestaande structuren.

Agenda

Net aangekondigd

Komende evenementen

 • wo
  07
  okt

  Webinar bovenschoolse voorzieningen

  09:00 - 12:30
  Online
  Georganiseerd door: 
  i.s.m. PO-Raad
  Interessant voor: 
  Bestuurders, Bovenschoolse staf, Leraren, Schoolleiders, Overig
Meer agenda-items

Steunpunt Passend Onderwijs

PO-Raad en VO-raad hebben een gezamenlijk steunpunt voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden.

Toolbox Passend onderwijs

Hier vind je modellen en richtlijnen voor het vormgeven van Passend onderwijs.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Samenwerken met jeugdhulp

Goede voorbeelden van scholen die niet alleen vindplaats, maar ook werkplaats zijn voor jeugdhulp.

Publicaties

Diverse handreikingen en brochures over passend onderwijs. 

Dashboard passend onderwijs

Geeft samenwerkingsverbanden inzicht in eigen trends en resultaten.

Achtergrond afbeelding toolbox bestaande uit radarwielen

Veelgestelde vragen

 • In het beleid van het samenwerkingsverband is opgenomen dat men geen aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring in behandeling neemt als de ouders niet met die aanvraag instemmen. Is dat een correcte handelswijze?

  Deze vraag kwam aan de orde in een zaak voor de Geschillencommissie passend onderwijs op 20 mei jl. De conclusie van de commissie was dat het beleid van het samenwerkingsverband om alleen een toelaatbaarheidsverklaring in behandeling te nemen als ouders daarmee instemmen, in strijd is met de wet. De school had zich te veel laten leiden door het standpunt van de ouders. Daarbij is passend onderwijs voor hun kind op de achtergrond geraakt. De volledige uitspraak vindt u hier.  

 • Ouders van een leerling willen het dossier van hun kind inzien en daar een kopie van hebben. Zijn we verplicht om dat te doen?

  Artikel 15 AVG geeft ouders en/of leerlingen van 16 jaar of ouder het recht om te vragen welke gegevens een organisatie van hen heeft en ze mogen vragen deze gegevens in te zien (inzagerecht). Zij hebben ook recht op een kopie van het leerlingendossier, tenzij daarbij afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen. Als de ouders of leerlingen om bijkomende kopieën vragen, kan de school op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding rekenen.

  Zie voor meer informatie over het leerlingendossier: onderwijsgeschillen.nl/thema/leerlingdossier.

 • Wat is invlechting/ontvlechting en waarom is dit nodig?

  Speciaal onderwijs en regulier onderwijs zijn voor de wet nog twee gescheiden werelden. Dat is niet in lijn met de gedachte van passend onderwijs. In het bestuursakkoord van 2014 hebben de PO-Raad en de VO-raad daarom afgesproken de invlechting van het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in het regulier onderwijs te gaan voorbereiden. Aanleiding hiervoor is dat de inhoudelijke verschillen tussen het (v)so en het regulier onderwijs steeds kleiner zijn geworden en de verschillen tussen so en vso groter. In Passend onderwijs werken alle scholen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd samen in een samenwerkingsverband po en alle scholen voor leerlingen in de middelbareschoolleeftijd in een samenwerkingsverband vo. Invlechting van het (v)so is dus een logische stap.

  In de afgelopen jaren is al veel werk verzet om de mogelijkheden van de invlechting te verkennen. Daarbij werkten de PO-Raad, de VO-raad, LECSO en OCW nauw samen. In vervolg hierop onderzoeken deze partners samen met enkele scholen en samenwerkingsverbanden hoe de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verder kan worden gestimuleerd en welke belemmeringen daarvoor opgelost moeten worden.

  Belangen beter vertegenwoordigen

  Het uitgangspunt is dat de ontvlechting een kwaliteitsimpuls is voor het (v)so, doordat de randvoorwaarden beter worden. Leerlingen en ouders zouden zo min mogelijk moeten merken van de organisatorische kant van de invlechting. Hun belangen kunnen straks daarentegen beter vertegenwoordigd worden en er ontstaan meer kansen voor ‘normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet’.

  Wat doet de PO-Raad?

  Op basis van eerder vastgestelde knelpunten onderzoeken diverse commissies in welke vorm de invlechting het beste plaats kan vinden. Een voorbereidingswerkgroep bereidt voor, een beleidsgroep met veldvertegenwoordigers toetst en een stuurgroep ‘(v)so in de transities’ besluit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begeleidt deze activiteiten.