Nieuws

Inpassen van leidinggevend en onderwijsondersteunend personeel na actualiseren en herwaarderen functies

Ieder schoolbestuur heroverweegt de komende maanden zijn functiegebouw voor de leidinggevende en onderwijsondersteunende functies. In dit artikel gaan we in op de wijze van inpassing van het betreffende personeel in het loongebouw na actualisatie en herwaardering van de functies.

In de nieuwe cao voor primair onderwijs is afgesproken dat verouderde functiebeschrijvingen van leidinggevend en onderwijsondersteunend personeel de komende maanden worden aangepast. De betreffende medewerkers krijgen het salaris dat past bij haar of zijn taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Besluiten over de functies worden genomen met instemming van de PGMR.

Leidinggevende functies

Voor de leidinggevende functies zijn er nieuwe numerieke salaristabellen ingevoerd, namelijk de A-numerieke en D-numerieke schalen. Schoolbesturen moeten voor 1 augustus 2020 verouderde functiebeschrijvingen voor de leidinggevende functies aanpassen en de directeuren en adjuncten inschalen in de bijbehorende (nieuwe) salarisschalen. Dit mag eerder, maar op 1 augustus 2020 vervallen de oude D- en A-schalen.

Een (adjunct)directeur wordt ingepast in de nieuwe salarisschaal die hoort bij de zwaarte van de functie die volgt uit de toepassing van FUWA PO op zijn nieuwe functiebeschrijving. Indien heroverweging niet leidt tot een nieuwe functiebeschrijving, wordt de directeur ingepast in de nieuwe salarisschaal die hoort bij de zwaarte van zijn bestaande functiebeschrijving.

Directietoelage

In de cao is afgesproken dat voor de DA tot en met DC+ schalen de directietoelage verdwijnt. Echter, samen met het salaris vormt dit wel de beloning die moet worden gehanteerd voor het bepalen van de inschaling in de nieuwe schaal. Daarom dient de directietoelage te worden toegevoegd aan het maandsalaris ten behoeve van inpassing in de nieuwe directieschaal.

Er dient echter wel een correctie plaats te vinden op deze directietoeslag. De directietoelage werkt immers niet door in de grondslag voor eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en de uitkering levensloop. Na optelling van de toelage bij het maandsalaris, als uitgangspunt voor inpassing, werkt dit wel door in de grondslag van de genoemde uitkeringen. Het bedrag dat wordt gehanteerd als gecorrigeerde directietoelage is € 294,95. 

Referentiemaandsalaris

De optelling van het huidige maandsalaris en de eventuele gecorrigeerde directietoelage noemen we het referentiemaandsalaris. Inpassing in de nieuwe salarisschaal geschiedt in het naasthogere bedrag in de betreffende salarisschaal ten opzichte van het referentiemaandsalaris.

Indien inschaling in de nieuwe schaal leidt tot een lager salaris of een lager uitzicht, behoudt de werknemer zijn oude salaris, inclusief toelagen, het uitzicht op hogere periodieken en toekomstige indexatie, conform zijn oude inschaling. Werkgever en werknemer leggen in dat geval afspraken hierover voor 1 augustus 2020 vast in een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Het verschil tussen het nieuwe (lagere) loon en de oude (hogere) beloning kan afhankelijk van de administratieve mogelijkheden verschillend worden uitgekeerd. Het oude salaris kan worden gehanteerd, in dat geval hoeft er geen toelage te worden berekend en uitgekeerd. Een andere mogelijkheid is dat het verschil wordt uitgekeerd  overeenkomstig artikel 6.15 van de CAO PO 2019-2020 (artikel 6.19 in de CAO PO 2018-2019). Deze maandelijkse toelage dient echter wel door te werken in de grondslag voor o.a. eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering, uitkering levensloop.

Voorbeeld

Een directeur is nu ingeschaald in de DB, periodiek 15. Hij verdient op basis van een voltijdsaanstelling €5006 per maand en ontvangt daarnaast een directietoelage van €339,49. Na heroverweging en actualisatie van zijn functiebeschrijving, wordt hij op basis van zijn functiezwaarte ingepast in de nieuwe salarisschaal D12. Het referentiemaandsalaris ten behoeve van inpassing is: €5006 + €294,95 = €5301. Hij wordt ingeschaald in het naast hogere bedrag in schaal D12, periodiek 14. Hij gaat daarna €5345 verdienen. De uiteindelijke inschaling kan ook nog veranderen door een periodieke verhoging (zie hierover verderop meer).

Onderwijs ondersteunend personeel

Iedere werkgever heroverweegt zijn functiegebouw voor de ondersteunende functies. Dit betekent dat een afweging wordt gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, worden keuzes gemaakt welke functies worden gehanteerd.

Voor het onderwijsondersteunende personeel is geen nieuwe salaristabel ingevoerd. Uiteraard is wel de generieke loonsverhoging van 4,5% toegepast. Daarnaast is de inkomenstoelage in het schaalbedrag verwerkt. Een onderwijsondersteuner kan verder na actualisatie en herwaardering op basis van de functiezwaarte een andere inschaling krijgen.

De heroverweging van het functiegebouw voor de onderwijsondersteunende functies moet ook voor 1 augustus 2020 afgerond zijn, maar een schoolbestuur kan dat ook eerder afronden. Indien bij een nieuwe functiebeschrijving een hogere salarisschaal hoort, wordt de werknemer uiterlijk 1 augustus 2020 in de nieuwe salarisschaal ingepast. Inpassing geschiedt in het naast hogere bedrag in de betreffende salarisschaal. Indien bij een nieuwe functiebeschrijving een lagere salarisschaal hoort, behoudt de werknemer zijn salaris en het uitzicht op hogere periodieken conform zijn oude inschaling. Dit verschil kan ook worden uitgekeerd overeenkomstig artikel 6.15 van de CAO PO 2019-2020 (zie hiervoor).

Periodieke verhoging

Doorgaans krijgen werknemers jaarlijks een periodieke verhoging van het salaris. Dit gebeurt doorgaans in augustus van elk jaar (art 6.1.9 en 6.1.10). Door het samenvallen met de inpassing in een andere salarisschaal kan de volgordelijkheid van inpassing en het toekennen van een verhoging van één periodiek uitmaken voor de hoogte van de inschaling. In sommige gevallen is het voordelig voor de werknemer wanneer de periodiek wordt toegekend voorafgaand aan inpassing in de andere schaal. In andere gevallen werkt dit precies andersom en is het voordelig om eerst de inpassing te doen en vervolgens een periodiek toe te kennen. De PO-Raad adviseert om dit onderwerp van gesprek te maken tussen werkgever en werknemer in het geval inpassing in een andere schaal aan de orde is.