Nieuws

Eenmalig geld voor onderwijs, lerarentekort blijft urgent probleem

De PO-Raad, VO-raad, vakbonden en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een convenant ondertekend waarmee er extra geld vrij komt voor het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad vindt het een mooi gebaar dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt, maar waarschuwt dat het de fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost.

Het kabinet maakt dit jaar 460 miljoen euro vrij voor het funderend onderwijs. Het gaat hierbij om incidenteel geld. Sociale partners in het primair onderwijs maken over 150 miljoen euro afspraken in de cao. Al het onderwijspersoneel krijgt een incidentele uitkering. Daarnaast komen er middelen beschikbaar voor zij-instroom, diplomagericht vso, samen opleiden en werkdrukmiddelen.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: ,,Dit convenant laat zien dat het kabinet de problemen rondom het lerarentekort en werkdruk in het onderwijs serieus neemt. Het oplopende lerarentekort is een urgent probleem dat onze aandacht vraagt. Wij blijven ons dan ook inzetten voor rechtvaardige salarissen vergelijkbaar met het voortgezet onderwijs.’’

Meer geld voor diplomagericht vso

Bovenop de 150 miljoen voor het primair onderwijs, komt met het sluiten van het convenant structureel 16,5 miljoen euro toe aan het diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs (vso). De PO-Raad heeft eerder aangegeven dat het lerarentekort extra hard neerslaat op deze scholen. Scholen in het diplomagericht vso verliezen leraren aan het reguliere voortgezet onderwijs omdat zij daar meer salaris ontvangen. Het vrijgekomen bedrag kan ingezet worden om leraren in het diplomagericht vso beter te belonen.

Meer middelen voor zij-instroomtrajecten

Het kabinet stelt meer middelen beschikbaar voor zij-instromers. Zij-instroomtrajecten zijn populair in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft de afgelopen jaren met succes gelobbyd voor verhoging van de subsidie zodat meer schoolbesturen een zij-instromer aan kunnen stellen. Ondanks de verhoging was de subsidie helaas ontoereikend om alle aanvragen te kunnen subsidiëren. Er komt in 2019 14,2 miljoen extra beschikbaar, waarmee alle zij-instromers die dit jaar een aanvraag hebben gedaan, alsnog aan de slag kunnen in het onderwijs.

Middelen uit werkdrukakkoord eerder beschikbaar

Om de hoge werkdruk in het primair onderwijs terug te dringen, sloten de vakbonden en de PO-Raad met het kabinet het Werkdrukakkoord.  Scholen en schoolbesturen konden met het geld aan de slag om het werken in het po aantrekkelijker te maken. De werkdrukmiddelen worden gefaseerd toegekend aan de sector. Het kabinet haalt nu eenmalig 97 miljoen euro naar voren om te investeren in de verlaging van werkdruk in het primair onderwijs. Een speciaal deel hiervan wordt gereserveerd voor intensivering van de werkdrukmiddelen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Samen Opleiden en Professionaliseren

Samen opleiden en professionaliseren zou volgens de PO-Raad de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren. Startende leraren krijgen betere begeleiding, ook na hun opleidingen als zij beginnen bij een werkgever. Het zorgt er onder andere voor dat startende leraren minder snel uitvallen. Er komt de komende twee jaar geld beschikbaar om Samen Opleiden en Professionaliseren verder uit te breiden. De sectorraden hebben samen met het ministerie van OCW de ambitie om uiteindelijk alle studenten op deze manier op te leiden.

Stakingen

De vakbonden hebben op woensdag 6 november een staking in het po en vo aangekondigd. Met dit pakket aan maatregelen zijn de stakingen van de baan. Daar waar scholen acties hebben voorbereid voor 6 november vragen wij schoolbesturen er begrip voor te hebben als deze acties doorgang vinden. De actiedag kan gebruikt worden om samen het gesprek aan te gaan over werkdruk, salaris en aantrekkelijkheid van werken in het primair onderwijs.

Convenant
Lees het convenant hier. Heb je als schoolbestuurder vragen over het convenant? Neem dan contact op met de helpdesk van de PO-Raad.