Lesobservatie-instrument: Coo7

Logo Coo7

Lesobservatie-instrument gebaseerd op bekwaamheidsdossier en competenties.

Doel

Coo7 ondersteunt via een digitale methode onderzoek en de ontwikkeling van de leerkrachten. Doel is om mede met behulp van collegiale consultatie richting te geven aan het continue proces van bekwamen en bekwaam blijven, zoals beoogd in de Wet BIO. De instrumenten zijn erop gericht de leerkracht de regie te geven, in het bredere perspectief van deze wet. De Coo7-modules zijn zo ontwikkeld, dat zij bij elkaar passen dan wel elkaar aanvullen en samen een organisch geheel vormen. De 7 C’s staan voor  Competenties, Carrière, Commitment, Centreren, Communiceren, Concretiseren  en Cultiveren.

Wat wordt gemeten?

Coo7 neemt als uitgangspunt de 7 competenties van de wet BIO:

 • Interpersoonlijke vaardigheden in relatie tot leerlingen
 • Pedagogische vaardigheden in relatie tot leerlingen
 • Didactische (vakinhoudelijke) vaardigheden in relatie tot leerlingen
 • Organisatorische vaardigheden in relatie tot leerlingen
 • Samenwerken met collega’s
 • Samenwerken met de omgeving
 • Reflectie en ontwikkeling van de persoon zelf

Deze competenties zijn onderverdeeld in verschillende concrete deelgebieden (totaal 53).  De 7 competenties zijn voor (nieuwe) gebruikers vertaald en aangevuld vanuit de herijkingskaders, te weten: vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid.

Proces

Er wordt alleen gestart met het proces als tenminste een hele school meedoet. Coo7 start het ontwikkelproces vervolgens met een nulmeting die de Wet BIO-competenties PO, dan wel VO, toetst en handvatten biedt voor de ontwikkeling van deze competenties (zie hierboven). Deze nulmeting wordt door de leerkracht/docent d.m.v. een digitale gevalideerde vragenlijst uitgevoerd. Hiernaast is er ook een nulmeting voor andere functies zoals de directeur, de IB’er, de onderwijsassistent, de leraarondersteuner, de pedagogisch medewerker, de conciërge enz. Coo7 heeft een eigen toets- en testpsycholoog die constant ontwikkelt en monitort en waar nodig bijstelt.

De medewerkers krijgen de uitslag van de nulmeting te zien door middel van een uitgebreid rapport, waarbij de competenties onderverdeeld zijn in deelgebieden. Bovendien worden er op de deelgebieden aanbevelingen gedaan die medewerkers op weg helpen doelen te stellen en te concretiseren.

Na afronding van het onderzoek wordt aan de leidinggevende gevraagd de betreffende medewerker te waarderen met het invullen van een waarderingslijst. Als dit is afgerond worden de uitkomsten van de medewerker en leidinggevende over elkaar heen gelegd, de verschillen zijn input voor een gesprek. Ook collega’s kan worden gevraagd om de medewerker te waarderen (360° feedback).

Hierna (nulmeting, rapport en nagesprek) kan een digitaal POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) gekoppeld worden aan de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport. Voornoemde acties vormen een basis voor de digitale observatielijsten, collegiale waarderingslijst (360° feedback) en andere reflectie-instrumenten die een opmaat zijn naar functionerings- en beoordelingsgesprekken dan wel andere evaluatievormen die zijn opgenomen in Coo7.

Relatie met andere instrumenten

Coo7 kent een aantal instrumenten om ‘leven lang leren’ op de agenda te houden en het digitale bekwaamheidsdossier vorm te geven. Uitgangspunt is dat medewerkers zelf rechten kunnen vrijgeven wie inzage krijgt in het bekwaamheidsniveau. Rode draad is het stimuleren van collegiale consultatie. Daarnaast kan de leidinggevende alles zien en monitoren, niet vanuit een afrekencultuur maar vanuit een leercultuur waarbij aanspreken en uitspreken een natuurlijke houding is. Instrumenten daarbij zijn onder andere:

 • Portfolio-module
 • SBU-module (conform wat in leraren- en schoolleidersregister is vastgelegd) om studie-uren te   kunnen vastleggen en monitoren;
 • Een eigen e-learning academie met ruim 86 modules waarvan 41 modules gevalideerd zijn door Registerleraar.nl, welke digitaal zijn gekoppeld aan de competenties en deelgebieden en automatisch de SBU bijhoudt
 • POP, inclusief logboek, voortgangsevaluaties
 • Waarderingslijst, gekoppeld aan de uitslagen van het onderzoek
 • Lesobservatielijsten met vastgestelde (denk hierbij o.a. aan de inspectie-items) en zelf aan te vullen indicatoren
 • Lijsten om start-, basis- en vakbekwaam te kunnen monitoren en beoordelen
 • Feedbackonderzoek
 • Zien is Meer, een gedragsindicatoren-lijst vanuit 4 domeinen (interpersoonlijk,   samenwerken, overlegvaardigheden en ondernemend)
 • Taakbeleid-module op basis van de nieuwe cao, je kunt de te werken uren monitoren, de taken in het team te verdelen en heel veel meer. Kortom, overzicht op elk niveau
 • Functionerings- en beoordelingsformulieren

Het systeem kent een ‘klok’: een appèl en rappelleringsfunctie om ervoor te zorgen dat er in een cyclus van 3 jaar (of volgens een zelf aan te passen frequentie) tenminste een nulmeting plaatsvindt, een POP wordt opgesteld en een (vervolg)lesobservatie plaatsvindt, als basis voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.  Er is een mogelijkheid ook andere HRM-interventies in de Coo7-klok op te nemen.

Externe validering

De instrumenten zijn (mede) ontwikkeld door toets- en testpsychologen en onderwijskundigen. Daarnaast zijn de observatieitems mede geënt op het toezichtkader van de inspectie, veelgebruikte kijkwijzers en de huidige cao-bijlage XVII, waarbij er altijd een directe link is met de wet BIO leerkrachtcompetenties. Gebruikers kunnen ook zelf observatie-items aan de gevalideerde basis-items toevoegen. Zo kunnen er op maat gesneden lijsten worden samengesteld. Het observatie instrument is zo opgezet dat iemand met een trefwoord of grondanker, meteen een daarbij behorend observatie-item in beeld krijgt. Alle in te vullen lijsten zijn gebaseerd op de zogenaamde 4-score (van onvoldoende tot excellent). De onderliggende normscore wordt halfjaarlijks tegen het licht gehouden door de toets- en testpsycholoog en waar nodig vindt er herijking plaats. Bij de implementatie van Coo7 wordt dit duidelijk uitgelegd en toegelicht en weet en kent de gebruiker de waarde van de normgetallen. Extra informatie hierover is op te halen in de bibliotheek en de e-learning-modules. Het observatieformulier biedt ook de mogelijkheid om als geobserveerde jezelf direct feedback te geven op de geobserveerde items, zonder dat je de scores weet. Ook bestaat de mogelijkheid om, waar nodig collega’s, de leerlingen en andere geledingen erbij te betrekken. Alle instrumenten in Coo7 zijn geënt op wederzijdse feedback.  Daarmee is observatie één van de pijlers om het leven lang leren vorm en voortgang te bieden.

Veiligheid en Privacy

Coo7 spant zich in om het systeem zo veilig mogelijk te maken, dit gebeurt onder meer door bestanden op allerlei manieren te versleutelen en op meerdere zeer beveiligde servers te plaatsen, die op verschillende locaties staan. Daarnaast kunnen de deelnemers op gemandateerd niveau rechten vrijgeven dan wel beperken qua inzage e.d. Om veiligheid de juiste prioriteit en objectiviteit te geven heeft Coo7 een medewerker aangesteld in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die zowel de inhoud als de digitale bescherming toetst. Deze is officieel aangemeld en geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Tevens wordt er met elke klant een bewerkersovereenkomst afgesloten, die geënt is op het model van de PO-Raad (Modelbewerkersovereenkomst Digitale onderwijsmiddelen en privacy versie 2.0 - juni 2016).

Tijdsbeslag en kosten

Coo7 coacht alle leidinggevenden/directeuren die gebruik gaan maken van hun instrumenten. Het tijdsbeslag is afhankelijk van de afspraken die op bestuursniveau worden gemaakt.

De kosten bedragen €5,55 ex BTW per medewerker per maand. Kosten voor implementatie, begeleiding en de programma’s zijn hierbij inbegrepen.

Lesobservatie-instrument: Coo7