Lesobservatie-instrument: Keiwijzer (B&T Onderwijs)

logo keiwijzer

Lesobservatie-instrument gebaseerd op bekwaamheidsdossier en competenties.

Doel

De Keiwijzer is een 360º feedbackinstrument voor leraren. De deelnemers kunnen op basis van een genormeerde en gevalideerde rapportage een professioneel ontwikkelplan opstellen, die zij vervolgens met hun leidinggevende bespreken.

Op basis van geaggregeerde, anonieme gegevens krijgt de schoolorganisatie de beschikking over besturingsgegevens die gebruikt kunnen worden voor beslissingen over scholing en selectie van personeel.

Wat wordt gemeten?

In Keiwijzer wordt gebruik gemaakt van de herziene bekwaamheden uit de wet BIO: Vakinhoudelijk Bekwaam, Didactisch Bekwaam en Pedagogisch Bekwaam. Deze worden aangevuld met Bekwaam in Reflectie en Ontwikkeling en Bekwaam in Samenwerken. Deelnemende scholen hebben de gelegenheid tot maatwerk. Het is mogelijk om onderscheid te maken in Startbekwaam, Basisbekwaam en Vakbekwaam. De vragen brengen concreet, waarneembaar gedrag in beeld. De scoring gebeurt op een vijfpuntsschaal: nooit, soms, regelmatig, vaak en altijd. De uitkomsten worden vergeleken met gemiddelde uitkomsten binnen de beroepsgroep en zijn daardoor genormeerd.

Proces

De deelnemende leraar krijgt feedback van leerlingen (ook in de onderbouw, waar leerlingen scoren met behulp van emoji’s en onder begeleiding van een volwassene), collega’s en een leidinggevende. Uiteraard vult de leraar zelf ook een vragenlijst in. Het instrument is geheel gedigitaliseerd, waardoor het hele feedbackproces online plaatsvindt. Rapportages kunnen zowel digitaal als op papier geleverd worden. B&T onderwijs leidt gespecialiseerde feedback coaches op binnen de schoolorganisatie die de deelnemende leraar terzijde staan bij het opstellen van het professionele ontwikkelplan. De leraar bespreekt het professioneel ontwikkelplan met de leidinggevende in het kader van de gesprekkencyclus van de onderwijsorganisatie.

Externe validering

B&T Onderwijs toetst regelmatig, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, de betrouwbaarheid en de validiteit van de vragenlijst. Het toetsingskader dat de PO raad heeft ontwikkeld is daarbij leidend. Er wordt gekeken naar voldoende interne samenhang van de items, in hoeverre verschillende beoordelaars tot dezelfde conclusie komen en in hoeverre afname op verschillende tijdstippen tot dezelfde uitkomsten leidt. Door middel van regelmatige steekproeven wordt nagegaan in hoeverre de vragenlijsten betrouwbaar en valide blijven na tussentijdse wijzigingen.

Tijdsbeslag en kosten

Een deelnemende docent in besteedt ± 20 minuten aan het invullen van de vragenlijst. De verschillende referenten zijn ongeveer evenveel tijd kwijt, met dien verstande, dat leerlingen iminder vragen beantwoorden en veelal sneller klaar zijn. Bestuderen en bespreken van de uitkomsten om die vervolgens om te zetten in een professioneel ontwikkelplan neemt in totaal ongeveer 4 uur in beslag. De inzet van Keiwijzer vindt plaats op basis van een abonnement. De prijs is afhankelijk van de gewenste dienstverlening €2,00 of €3,00 per medewerker per maand.

Lesobservatie-instrument: Keiwijzer