Bij indiensttreding

Als HR professional volgt je medewerkers in hun loopbaan. Je zorgt voor een goede start, met alles wat daaraan vooraf gaat - de screening en het juiste contract.

Lees meer over de begeleiding van (startende) leraren:

Arbeidsovereenkomsten

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zijn de modellen voor bepaalde en onbepaalde tijd aangepast. Hieronder staan drie modelovereenkomsten die je kunt gebruiken in je werk:

jonge leraar

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Iedereen die in het onderwijs werkt, moet bij indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Het ministerie van OCW heeft bepaald dat een leraar, schoolleider en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen.

Wanneer krijg je een VOG?

Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

De VOG moet, in opdracht van de (toekomstige) werkgever, via de gemeente aangevraagd worden. Dit doet de (toekomstige) werknemer zelf. Via de gemeente komt de aanvraag binnen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij bepalen of de VOG wordt afgegeven.

De VOG dient bij overlegging niet ouder te zijn dan zes maanden en mag geen kopie zijn; alleen het origineel telt. Als je komt werken in de tussenschoolse opvang tijdens het overblijven, geldt dat de VOG niet ouder mag zijn dan twee maanden. 

Geen garantie

Wees je ervan bewust dat een VOG geen garantie geeft dat nieuwe medewerkers een ‘schone lei’ hebben. Iemand tegen wie eerder klachten waren over ongewenst gedrag of zelfs een veroordeling voor ontucht, kan nog steeds voor de klas komen te staan.

Verantwoordelijkheid scholen

Om dat te voorkomen, moet je als schoolbestuur zelf verantwoordelijkheid nemen.

  • Controleer de aanwezigheid van een recent en geldig VOG voor alle personeelsleden
  • Check periodiek de VOG van personeel dat al langer in dienst is
  • Vraag referenties op van sollicitanten en check deze (met instemming van de sollicitant). Vraag de voormalige werkgever naar de omgang van de sollicitant met leerlingen en collega's en eventuele betrokkenheid bij klachten over ongewenst gedrag
  • Laat nieuw personeel een verklaring ondertekenen waarbij deze verklaart nooit als verdachte betrokken te zijn geweest bij een zedenzaak
  • Vraag de sollicitant rechtstreeks of hij/zij betrokken is geweest bij klachten over ongewenst gedrag of bij veroordelingen voor ongewenst gedrag
  • Controleer een ontvangen VOG op echtheid. De kans op fraude is aanwezig. Op de website van het COVOG kunnen werkgevers zien aan welke echtheidskenmerken een VOG moet voldoen
  • Stagiaires (die vanwege hun leerarbeidsovereenkomst niet als werknemer zijn benoemd) zijn vooralsnog niet verplicht een VOG te overhandigen. Scholen kunnen wel zelf een VOG vragen aan nieuwe stagiaires. Ze staan immers alleen voor de klas en werken één-op-één met jongeren en kinderen
  • Ook voor bestuurders geldt (nog) geen verplichting voor een VOG
  • Een schoolbestuur heeft wel altijd de keuze om zelf te bepalen dat een VOG toch afgegeven moet worden

Lees meer over de VOG op de website van de Inspectie van het Onderwijs of op de website van Stichting School en Veiligheid.