Toolbox

Toolbox Lesobservatie-instrumenten

Lesobservatie-instrumenten: een Wijzer over Zien en Kijken

Er zijn veel lesobservatie-instrumenten beschikbaar. De PO-Raad heeft ze in 2018 op een rij gezet in een nieuwe Wijzer over Zien en Kijken. Ze zijn geordend in verschillende categorieën.

Let op: deze inventarisatie is niet up-to-date. Check altijd of de informatie in deze toolbox nog klopt.

Meer weten?
Wil je meer weten over het gebruik van lesobservatie-instrumenten, lees dan Hoe werkt de Toolbox Lesobservatie-instrumenten? en het Toetsingskader lesobservatie-instrumenten voor schoolbesturen en scholen.

Kwaliteitsbeleid en toezichtkader Onderwijsinspectie

Deze instrumenten zijn ontwikkeld vanuit het perspectief van de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de school en wat dit vraagt van de leraar.

Handelingsgericht werken en inzichten uit orthopedagogie

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning aan alle leerlingen te verbeteren. Het is een planmatige manier van werken waarbij het onderwijs en de ondersteuning wordt afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen

Leraar-leerlinginteracties

Instrumenten vanuit IT ontwikkeld

Instrument vanuit IT ontwikkeld. Deze instrumenten bevatten verschillende -elders ontwikkelde- observatie-instrumenten.

BIJLAGE: Toetsingskader voor ‘beproefde’ lesobservatie-instrumenten

Het ‘Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair onderwijs’ helpt schoolbesturen en scholen bij het kiezen van een lesobservatie-instrument en een zorgvuldige implementatie ervan in de organisatie. 

Schoolbesturen en scholen gebruiken volgens de afspraken in de cao een beproefd observatie-instrument bij het versterken van de didactische vaardigheden, de begeleiding van (startende) leraren en de professionalisering van lerarenteams. Om de term ‘beproefd’ verder invulling te geven heeft de PO-Raad op verzoek van het veld een toetsingskader laten ontwikkelen. Het Kohnstamm Instituut, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft op een gestructureerde wijze uitgewerkt wat onder de term ‘beproefd’ wordt verstaan. Zo wordt het voor de sector eenvoudiger om een uitspraak te doen over de kwaliteit van een lesobservatie-instrument.

Uit onderzoek blijkt dat begeleiding van leraren met behulp van observatie-instrumenten zorgt voor een snellere ontwikkeling van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Ook draagt goede begeleiding bij aan het verlagen van werkdruk en het voorkomen van uitval van startende leraren. Meer informatie over werkdruk lees je hier. 

Ontwikkeling van instrumenten

Potentiële gebruikers, schoolbesturen en scholen, kunnen bij het maken van een keuze voor een instrument de uitgever vragen naar een onderbouwing van het instrument aan de hand van de criteria in het toetsingskader. Ontwikkelaars (en uitgevers) van lesobservatie-instrumenten kunnen een aparte versie van het toetsingskader gebruiken bij de doorontwikkeling van hun instrument.

De PO-Raad stimuleert door het toetsingskader het gebruik van beproefde instrumenten in de schoolorganisatie en draagt bij aan het versterken van de kwaliteit van observatie instrumenten in de sector.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten