Nieuws

Adviesgroep Regie op ICT van start: “Wat is onze bestuurlijke verantwoordelijkheid en waar ligt de baseline qua ICT?”

De snelheid en complexiteit van technologische ontwikkelingen maken het steeds moeilijker om ICT in het onderwijs goed in te richten en te gebruiken. Als bestuurder wil je hierbij ‘in control’ zijn. Maar waar ligt precies de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur? En hoe geven we daar als sector invulling aan? Daarover brengt de Adviesgroep Regie op ICT in 2022 advies uit. In juli 2021 kwam de groep voor het eerst bijeen. De adviesgroep wordt ondersteund door de PO-Raad, VO-raad, Kennisnet en SIVON. 

Verdere digitalisering van het onderwijs, platformisering en het veranderen van het aanbod van marktpartijen zorgen ervoor dat het steeds complexer wordt om ICT op de goede wijze in te richten en te gebruiken in het onderwijs. De privacy issues bij Google Workspace for Education en de cyberaanval bij een VO-school onderstreepten recent het belang van goed privacy management en informatiebeveiliging. Dat ziet ook Frank Tigges, bestuurder bij Stichting Klasse en lid van de Adviesgroep Regie op ICT: “Afgelopen tijd heeft ons getoond hoe cruciaal ICT is en dat ieder schoolbestuur daar zijn verantwoordelijkheid in dient te pakken.” Maar hoe houd je als schoolbestuur regie op ICT, als voorwaarde voor het behalen van onderwijsdoelen? Hoe geef je invulling aan je taak om leerlingen in een veilige omgeving te laten leren, nu en in de toekomst? En waar leggen we als sector de lat en wat mogen we hierin van elkaar verwachten? 

De Adviesgroep Regie op ICT, bestaande uit 7 bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs, buigt zich de komende tijd over bovenstaande vragen. In de eerste helft van 2022 brengt de groep advies uit over welke ICT-verantwoordelijkheden schoolbesturen hebben en waar ze precies aan moeten voldoen, inclusief een routekaart om daarover in de verenigingen afspraken te maken. Ook gaan ze in op wat dit betekent voor de (toekomstige) ondersteuningsbehoefte, zodat schoolbesturen ook kunnen voldoen aan deze verantwoordelijkheden.


De groep bestaat uit de volgende leden en adviseert in opdracht van de PO-Raad, de VO-raad, SIVON en Kennisnet.

•    Egbert de Jong / Montessori Vereniging Haarlemmermeer (PO) 
•    Frits Hoekstra / SCOPE scholengroep (PO en VO) 
•    Gabrielle Leijh / Cals college (VO) 
•    Jan Kees Meindersma / De Groeiling (PO) 
•    Paul Slegers / Stichting Onderwijs Midden-Limburg (VO) 
•    Tijmen Smit / Gooise Scholenfederatie (VO) 
•    Frank Tigges / Stichting Klasse (PO) 


Eerste bijeenkomst in het teken van urgentie en samenwerking 


Op 9 juli kwam de groep voor het eerst digitaal bij elkaar voor een kennismaking en sprak toen over de noodzaak om te komen tot sectorale afspraken. Jan Kees Meindersma (De Groeiling): “De Google casus laat zien hoe complex het kan zijn om ICT goed te regelen. Daarom moeten we inzichtelijk maken hoe we als sector regie nemen op ICT en de ontwikkelingen in de markt.” Ook de ervaringen tijdens de coronacrisis dragen bij aan het urgentiebesef. “We hebben gemerkt hoe belangrijk, zelfs onmisbaar, ICT is voor het onderwijs. Als sector willen we hierin gezamenlijk stappen zetten. Dan is het ook belangrijk om samen te bespreken wat we willen bereiken.”, Paul Slegers (Stichting Onderwijs Midden-Limburg). 
Leden van de adviesgroep zien ook een uitdaging in een goede, didactische inzet van ICT in de klas. “Wat is er nodig om didactiek te verbinden aan ICT, en wat vraagt dat van schoolbesturen?", vraagt Gabrielle Leijh (Cals College) zich af. Egbert de Jong (Montessori Vereniging Haarlemmermeer) hoopt dat de adviesgroep bijdraagt aan een bredere motivatie om de impact en kansen van ICT voor het onderwijs serieus te nemen: “Hoe kunnen we als onderwijspraktijk écht doordacht inspelen op hetgeen er op ons afkomt, en zorgen dat meer schoolbestuurders affiniteit met ICT krijgen?”.

Vervolg 


De groep komt het komende schooljaar meerdere keren samen. Tussentijds worden denkrichtingen en bevindingen gedeeld via de websites van de PO-Raad en VO-raad. Heb je een vraag over de adviesgroep, of wil je iets inbrengen? Mail dan naar Janny Kappert (PO-Raad) of Noëlle Steeghs (VO-raad). 

Samen regie nemen op digitalisering in het funderend onderwijs  
PO-Raad en VO-raad zetten zich in voor technologie die bijdraagt aan onderwijskwaliteit
 
De Adviesgroep Regie op ICT is onderdeel van een gezamenlijke aanpak van de PO-Raad en VO-raad. Goede inzet van technologie verrijkt het onderwijs en kan een bijdrage leveren aan complexe onderwijsvraagstukken. Tegelijkertijd worden privacy- en veiligheidsissues steeds groter en neemt onze afhankelijkheid van technologie en de partijen achter de technologie toe. Alleen door samen te werken kan het onderwijs, vanuit publieke waarden, sturing geven aan deze ontwikkelingen. Onder andere door op sectorniveau eisen te stellen aan producten die de markt voor het onderwijs ontwikkelt en op bestuurs- en schoolniveau te zorgen voor een professionele en veilige inzet van ICT. Meer weten? 
excel

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten