Nieuws

Leden PO-Raad in gesprek over concept Kwaliteitsagenda

De maatschappelijke opgave van schoolorganisaties in het primair onderwijs is groot. Dit vraagt om een professionele kwaliteitscultuur, bestuurlijke slagkracht én om leiderschap. Tegelijkertijd brengt de ruimte die schoolorganisaties nodig hebben om lokaal keuzes te kunnen maken veel verantwoordelijkheid met zich mee. De maatschappij mag dan ook verwachten dat wij werken aan kwaliteit, transparantie en professionaliteit. De concept Kwaliteitsagenda heeft als doel onze inzet hierop te intensiveren en ons te committeren aan gedeelde normen.  

Schoolorganisaties zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs voor ieder kind. Onze onderwijsprofessionals bereiden kinderen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Dit betekent dat zij goed leren lezen, rekenen en schrijven, maar de maatschappelijke opgave van scholen reikt verder. Op onze scholen zorgen we voor het welzijn en de brede ontwikkeling van kinderen, de vitaliteit in de wijk en kunnen professionals hun talenten verder ontwikkelen.

Op de meeste scholen gaat dit gelukkig goed maar niet alle scholen zijn zichtbaar effectief. Dit tij willen we keren. Het Impactteam Stelsel & Professionalisering, bestaande uit leden van de PO-Raad en een onafhankelijk adviseur, heeft hier een voortrekkersrol in genomen. Het afgelopen half jaar hebben zij gewerkt aan een advies over de ontwikkelingen in het onderwijsstelsel, de positie van schoolorganisaties en de professionalisering van bestuurders. Dit advies heeft geresulteerd in de concept Kwaliteitsagenda.  

Kernpunten concept Kwaliteitsagenda  

Schoolbesturen werken aantoonbaar aan het versterken van hun eigen bestuurlijke professionaliteit. Onder andere door deel te nemen aan accreditatie en bestuurlijke visitatie en door zich te committeren aan minimumeisen rondom onderwijskwaliteit, bestuurlijke professionaliteit en transparantie, in lijn met de Code Goed Bestuur PO. Ook stelt het impactteam voor om de inspanningen op het gebied van onderwijskwaliteit te intensiveren. Bijvoorbeeld door een voortrekkersrol te spelen bij het ontwikkelen van een gedragen visie op brede onderwijskwaliteit.    

Sterke vereniging 

Het versterken van onze bestuurlijke professionaliteit en kwaliteit doen we vanuit een vereniging waarin wederzijds leren en elkaar ondersteunen centraal staan. We omarmen de eigenheid en diversiteit in onze sector, maar committeren ons ook aan gedeelde normen rondom transparantie, onderwijskwaliteit en bestuurlijke professionaliteit.   

Het bestuur van de PO-Raad onderschrijft de concept Kwaliteitsagenda. In november wordt de concept Kwaliteitsagenda aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Tussen 28 september en 12 oktober organiseert de PO-Raad diverse bijeenkomsten in het land om met leden in gesprek te gaan over de concept Kwaliteitsagenda.     
Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,Met de Kwaliteitsagenda nemen we bestuurlijk collectief verantwoordelijkheid. Ik kijk uit naar de gesprekken met onze leden en nodig de politiek en onze partners uit om samen met ons aan de slag te gaan.”

Wil je meer lezen over het impactteam?  

Lees dan het interview met Remco Prast: ,,We moeten heilige huisjes omverwerpen als dat beter is voor kinderen" En het interview met Chris van Meurs en Jasmijn Kester: ,,We moeten zelf bepalen wat kwaliteit is in plaats van ons afhankelijk te maken van de inspectie”   
 

Meer lezen? 

Download de concept Kwaliteitsagenda van het Impactteam Stelsel en Professionalisering.  

 

leraren in gesprek

Downloads

PDF, 223.23 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten