Professionalisering bestuur

Bewust besturen is essentieel voor goed onderwijs. Dat betekent continue aandacht voor professionalisering.

De leden van de PO-Raad beschrijven in de Code Goed Bestuur wat zij verstaan onder goed bestuur. En wat we van elkaar kunnen leren in bestuurlijke visitaties.

Onze standpunten

Horizontale verantwoording

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de school/scholen.

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de school/scholen. De 'horizontale dialoog' -het gesprek aangaan met de omgeving- hoort bij goed bestuur en past bij cyclische kwaliteitsverbetering. De PO-Raad stimuleert horizontale verantwoording waarbij schoolbesturen het gesprek aangaan met intern toezicht, ouders, schoolteams en de maatschappelijke omgeving. Schoolbesturen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid in juist in de dialoog met directe belanghebbenden komt onderwijskwaliteit tot stand.
 

Lees meer over Schoolbesturen op de kaarten de Sectorrapportage.

Ieder schoolbestuur betrekt intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij het beleid in en om de school

Ieder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteam(s) en ouders actief bij de organisatie en het beleid in en om de school/scholen. De 'horizontale dialoog' -het gesprek aangaan met de omgeving- hoort bij goed bestuur en past bij cyclische kwaliteitsverbetering.

Lees meer over Schoolbesturen op de kaart en de Sectorrapportage.

Schoolbesturen verantwoorden zich proactief

Schoolbesturen geven het goede voorbeeld, verantwoorden zich proactief en spreken andere besturen aan wanneer dit nodig is.

Onderwijsbesturen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een transparante, proactieve verantwoording hoort bij de publieke middelen waar de sector mee werkt. Schoolbesturen in het primair onderwijs ontvangen lumpsumfinanciering. De overheid bepaalt niet welk bedrag een bestuur waaraan besteedt, dat bepaalt het schoolbestuur zelf. Deze vrijheid brengt de verantwoordelijkheid voor goede verantwoording met zich mee. In de Strategische Agenda van de PO-Raad hebben schoolbesturen met elkaar afgesproken dat zij zich actief verantwoorden over de eigen kwaliteit en die van hun scholen. Dat doen zij via onder meer jaarverslagen en Schoolbesturen op de kaart. Daarmee dragen zij ook bij aan de verantwoording van de sector als geheel.

Lees hier ook de Sectorrapportage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Geen enkel kind mag worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert, ook al betalen zijn ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet. Dat is het uitgangspunt van de richtlijn die de PO-Raad eind 2018 met Ouders, Onderwijs, de belangenvereniging van ouders, heeft afgesproken.    

Volgens de wet moeten alle leerlingen altijd kunnen meedoen aan zaken die verplicht zijn binnen het lesprogramma. Voor extra activiteiten die de school organiseert, zoals bijvoorbeeld schoolreisjes, geldt die regel niet. In de praktijk komt het daardoor wel eens voor dat een kind niet mee mag doen aan zo’n activiteit als zijn ouder(s) hiervoor geen ouderbijdrage hebben betaald.  

De nieuwe richtlijn  moet hieraan een einde maken. De PO-Raad en haar leden vinden het namelijk onverteerbaar als de portemonnee van de ouders bepaalt of een kind mag meedoen aan schoolreisjes of andere extra activiteiten.  

In de richtlijn wordt verder nog eens benadrukt dat een ouderbijdrage altijd vrijwillig moet zijn. Scholen moeten ouders van leerlingen hierover duidelijk informeren. Daarnaast moet de Medezeggenschapsraad (MR) altijd instemmen met de hoogte van vrijwillige ouderbijdrage. Dat geldt ook voor alle andere vormen van financiële bijdragen van ouders. De PO-Raad en ouders willen geen maximale ouderbijdrage afspreken omdat ze bang zijn dat dit maximum dan juist als norm wordt gezien.  

Met de richtlijn komt de PO-Raad tegemoet aan een oproep van minister Arie Slob (Primair onderwijs) om als sector zelf afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage. De richtlijn wordt op termijn opgenomen in de Code Goed Bestuur van het primair onderwijs.  
 

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar
Kennisgroep

Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel