Blog

Anko van Hoepen: 'We kunnen nu écht van start met herziening curriculum’

Afgelopen vrijdag heeft de PO-Raad met de VO-raad, de Onderwijscoöperatie, de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om tot een herziening van de kerndoelen te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De aanpak van deze ‘coördinatiegroep’ moet het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032 gaan vormen. En wat mij betreft de échte start van de actualisering van het curriculum.

UPDATE:

De staatssecretaris gaf al aan onze aanpak volledig te ondersteunen. Tot onze teleurstelling heeft de Tweede Kamer het debat hierover, dat op 16 februari gepland stond, echter uitgesteld. Daarmee wordt het onderwerp over de verkiezingen heen getild. Wat ons betreft betekent uitstel zeker geen afstel en wordt snel na de verkiezingen begonnen met de uitvoering van ons plan.

De PO-Raad is vanaf het begin een voorstander geweest van de verkenning naar een herijking van de kerndoelen. Daarom legden we deze ambitie samen met het kabinet vast in het Bestuursakkoord van 2014. Van scholen wordt namelijk verwacht dat zij kunnen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat de kerndoelen, die voorschrijven welke kennis, vaardigheden en houding een leerling aan het eind van zijn basisschoolcarrière per vak nodig heeft, op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden. De huidige kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs zijn inmiddels tien jaar oud en sluiten daardoor niet meer volledig aan op de veranderingen in de samenleving en wat de huidige maatschappij noodzakelijk acht.

Er ligt nu een concreet en breed gedragen plan dat de basis kan vormen voor een curriculum dat weer aansluit bij de moderne onderwijspraktijk.

In 2015 kreeg Platform Onderwijs2032, bestaande uit experts van binnen en buiten het onderwijs, daarom de opdracht om zich te buigen over de vraag welke kennis, vaardigheden en houding leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving mee te doen. Hierover zijn de leden van het platform gedurende een brainstormfase en dialoogfase in gesprek gegaan met het onderwijsveld. Op basis hiervan is vervolgens een eindadvies tot stand gekomen. Omdat in de Tweede Kamer grote twijfel was gerezen over de bekendheid met en het draagvlak voor dit advies is er daarna een verdiepingsfase ingelast, waarin de Onderwijscoöperatie een dialoog onder leraren over Onderwijs2032 organiseerde. Op basis van de inzichten die hierin zijn opgedaan, is de breed samengestelde coördinatiegroep aan de slag gegaan met de verdere inhoudelijke verdieping van het advies.

Ons voorstel richt zich op het ontwikkelen van bouwstenen die gezamenlijk een basis vormen voor geactualiseerde kerndoelen en eindtermen. Met hierin een hoofdrol voor de leraar. In ontwikkelteams krijgen leraren en scholen de kans om de bouwstenen uit te werken. Begeleid door wetenschappers met ervaring op het gebied van curriculumontwikkeling gaan deze ontwikkelteams aan de slag met het beschrijven van fundamentele inzichten, essentiële kennis, vaardigheden en houdingen. Ik roep schoolbesturen graag op om de mogelijkheid van deelname aan deze ontwikkelteams onder de aandacht van hun schoolteams te brengen. Andere scholen, leraren, leerlingen, opleidingen, voorschools- en vervolgonderwijs, wetenschappers, vakverenigingen en het bedrijfsleven zullen worden gevraagd om input te geven aan de ontwikkelteams.Er ligt nu een concreet en breed gedragen plan dat de basis kan vormen voor een curriculum dat weer aansluit bij de moderne onderwijspraktijk. En dat daarnaast de samenhang in het onderwijs bevordert, de overladenheid van het onderwijsprogramma terugdringt en leidt tot een meer stabiele en heldere opdracht aan scholen.