Nieuws

Nieuwe fase voor nieuwe kerndoelen-in-wording

De leraren en schoolleiders die werken aan nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs beginnen volgende maand aan een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze kerndoelen. Ze buigen zich dan over de kennis en vaardigheden waarover alle leerlingen op verschillende momenten in hun schoolcarrière moeten beschikken. Ook bekijken ze hoe ze de samenhang tussen de verschillende leergebieden verder kunnen bevorderen.

Dit is de derde fase op weg naar nieuwe kerndoelen. In iedere fase komen de ontwikkelteams van leraren en schoolleiders bij elkaar en werken zij tussenproducten verder uit. Daardoor worden die steeds concreter. Na iedere ontwikkelsessie, geven de zogenoemde ontwikkelscholen feedback. Ook kunnen onder meer leerlingen, ouders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een reactie geven. Voor deze derde fase kan dat tussen 16 oktober en 14 november via de website van curriculum.nu.

Op basis van alle reacties scherpen de leraren en schoolleiders hun tussenproducten verder aan. Dit gebeurt voor alle negen leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/ wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. In het voorjaar van 2019 worden de eindopbrengsten gedeeld met de Tweede Kamer. Die dienen daarmee als basis voor de uiteindelijke kerndoelen. De Tweede Kamer beslist over de uiteindelijke kerndoelen. 

Modern onderwijs en meer samenhang

Dit traject, dat onder de vlag van Curriculum.nu wordt doorlopen, moet leiden tot moderne kerndoelen die kinderen beter op hun toekomst voorbereiden. De huidige kerndoelen zijn elf jaar oud en daarmee aan herziening toe. Het traject moet daarnaast leiden tot minder overladenheid van het onderwijsprogramma, een betere samenhang tussen de verschillende leergebieden en doorlopende leerlijnen.

De ontwikkelteams aan het werk

In totaal buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Gekeken wordt wat we in het onderwijs willen behouden, toevoegen of juist loslaten. Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

Tijdens de eerste ontwikkelsessies in maart hebben de teams gewerkt aan het formuleren van een conceptvisie op hun leergebied. De tweede ontwikkelsessies vonden plaats in mei. De ontwikkelteams hebben toen op basis van de binnengekomen feedback hun visie op hun leergebied bijgesteld en gewerkt aan het formuleren van de ‘grote opdrachten’ voor hun leergebied. Na de derde fase volgen nog een vierde en vijfde.

In de vierde ontwikkelsessie scherpen de ontwikkelteams de bouwstenen aan en werken deze waar nodig verder uit. De ontwikkelteams werken in de eerste maanden van 2019 verder aan de uitwerking van de bouwstenen.