Nieuws

Doe mee! Onderzoek naar werking meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, is een van de meest voorkomende geweldsvormen in onze samenleving. Dit geweld kan alleen gestopt worden als iemand de problemen signaleert en het gezin hulp biedt. De aanpak en signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling hangt voor een belangrijk deel af van beroepskrachten die met slachtoffers, kinderen, getuigen en plegers te maken hebben. Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode is een stappenplan dat professionals houvast biedt voor hoe te handelen bij vermoedens van verwaarlozing, geweld of kindermishandeling.

Deze quick scan start met een kwantitatief onderzoek onder professionals uit de voor de wet meldcode relevante sectoren. In het onderzoek wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief ouderenmishandeling)
  • Het toepassen van de stappen van meldcode
  • Bekendheid en scholing
  • De rol van Veilig Thuis

Schoolbesturen en schoolleiders kunnen hun scholen uitnodigen mee te doen aan dit onderzoek via het invullen van de vragenlijst. Dat kan via deze link.

De quick scan moet algemene conclusies geven over het gebruik van de meldcode door professionals en eventuele verbeterpunten in de uitvoering benoemen. Het onderzoeksrapport wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden aan de Tweede Kamer.