Nieuws

Lichte daling pestcijfers in primair onderwijs

De PO-Raad is verheugd dat in het primair onderwijs 90 procent van de leerlingen (bijna) nooit te maken krijgt met pesten. In 2018 is het aantal leerlingen dat gepest wordt gedaald naar 10 procent. In 2014 was dit nog 14 procent. Dit blijkt uit cijfers vandaag gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit zijn eerste resultaten van de Veiligheidsmonitor 2018.

Terwijl tussen 2014 en 2016 sprake was van een lichte daling (14 procent naar 11 procent) van het aantal pestgevallen, zien we in 2018 vooral een stagnatie (10 procent) van pestcijfers in het primair (speciaal) onderwijs. Vooral het voortgezet (speciaal) onderwijs blinkt dit jaar uit door een daling van pestgevallen. Slechts vijf procent van de leerlingen geeft hier aan gepest te worden en dat is een forse daling ten opzichte van 2014 met elf procent en 2016 met acht procent.

Verder blijkt uit de monitor dat ‘persoonlijk pesten’ in het onderwijs vaker voorkomt dan cyberpesten en dat geldt zowel voor het primair (speciaal) als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zo krijgt meer dan de helft (66 procent) van de gepeste leerlingen in het primair (speciaal) onderwijs te maken met persoonlijk treiteren. Terwijl van alle pestgevallen in het primair onderwijs over de jaren heen slechts tussen de 6 procent en 8 procent met cyberpesten in aanraking komt. Bij het voortgezet (speciaal) onderwijs is dit iets minder dan de helft (47 procent) van de pestgevallen tegen één op de vijf (20 procent) cyberpestgevallen.

Voor de PO-Raad aanleiding genoeg om aandacht te schenken aan de landelijke Week tegen Pesten, die vandaag van start gaat in de strijd tegen pesten op school. Met diverse initiatieven wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen en aanpakken van pesten op school. Dit moet bijdragen aan het bevorderen van de sociale veiligheid in het onderwijs.

Monitoren sociale veiligheid met Vensters

Schoolbesturen zijn sinds 1 augustus 2015 wettelijk verantwoordelijk voor het zorgdragen van de sociale veiligheid van leerlingen op al hun scholen. Zij moeten sociaal veiligheidsbeleid voeren en een coordinator hebben aangesteld die onder meer aanspreekpunt is bij pestgevallen. Ook zijn scholen verplicht om sociale veiligheid te monitoren. 

Veel scholen hebben het afgelopen jaar al van de mogelijkheid gebruik gemaakt om op hun school sociale veiligheid te meten via Vensters. Daarmee voldoen zij meteen aan de monitoringsplicht 

Op basis van deze resultaten is een benchmark voor schooljaar 2017-2018 voor basisonderwijs berekend (bao). Voor sociale veiligheid is het gemiddelde een 8,5. In september 2018 volgt een nieuwe benchmark voor het basisonderwijs.

Week tegen pesten

De Week tegen Pesten staat dit jaar in het teken van het werken aan wederzijds vertrouwen tussen leraar en leerling. Zo kunnen leraren bijvoorbeeld gratis een ‘Doeboek’ downloaden van de website www.weektegenpesten.com en aan de slag gaan met het verstevigen van de vertrouwensband met hun leerlingen.