Nieuws

Minister gaat korten op bekostiging samenwerkingsverbanden

Minister Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) gaat een korting toepassen op de budgetten van de samenwerkingsverbanden met bovenmatige reserves. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd. De PO-Raad vindt ook dat bovenmatige reserves afgebouwd moeten worden, maar vraagt in het belang van de leerlingen om meer zorgvuldigheid van de minister. 

De minister schrijft dat uit de definitieve jaarcijfers van 2021 blijkt dat de reserves van samenwerkingsverbanden passend onderwijs in 2021 met 29 miljoen euro geslonken zijn. Dat is een stap in de goede richting, maar blijft wel flink achter bij geplande afbouw van 62 miljoen. Net als de schoolorganisaties worstelden de samenwerkingsverbanden echter met de gevolgen van het personeelstekort, onvoorziene extra middelen, extra NPO-gelden en de effecten van COVID-19. 

Verder hebben de samenwerkingsverbanden last van onzorgvuldige en verlate informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De PO-Raad constateert dat de overheid in gebreke is gebleven in de informatievoorziening voor de samenwerkingsverbanden. Zij moeten zich baseren op een dashboard met onjuiste informatie en niet goed leesbare kengetallen. Dat belemmert de samenwerkingsverbanden bij het inschatten van hun financiële situatie en mogelijke risico’s. 

Generieke korting 

De minister kondigt in zijn brief aan dat hij in 2023 een generieke korting gaat toepassen op het budget van alle samenwerkingsverbanden. Hij baseert zich op het eigen vermogen op 31-12-2022. Samenwerkingsverbanden die op die datum geen bovenmatig eigen vermogen hebben worden gelijktijdig gecompenseerd voor de korting. Er is nog weinig bekend over de toepassing en de hoogte van de korting. Met het oog op de continuïteit van de ondersteuning aan de leerlingen hoopt de PO-Raad dat de minister rekening houdt met de specifieke situatie van elk samenwerkingsverband. Belangrijk is dat ze snel meer duidelijkheid krijgen over de uitwerking van de plannen van de minister. De uitvoering daarvan raakt immers de begroting van 2023. Verder vindt de PO-Raad dat een samenwerkingsverband bezwaar moet kunnen aantekenen tegen de korting op basis van inhoudelijke argumenten. 

Bovenmatige reserves zijn onwenselijk en moeten weggewerkt worden. Dit vraagt echter meer zorgvuldigheid, maatwerk en een betere informatievoorziening vanuit de overheid. Hierover gaan wij graag in gesprek met de minister. 

Werken aan laptop

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten