Nieuws

Kabinet bezuinigt ook op onderwijs in Voorjaarsnota 2023

In de Voorjaarsnota wordt voor het eerst sinds jaren weer bezuinigd. Ook het onderwijs levert in. Bezuinigingen vinden plaats op een deel van de reguliere loon- en prijsbijstelling en de extra loon- en prijsbijstelling die in de Najaarsnota werd gepresenteerd. De precieze gevolgen van met name het effect dat deze bezuinigingen hebben op de uiteindelijke loon- en prijsbijstelling zijn op dit moment nog niet bekend. 

Het lijkt erop dat een deel van de loon- en prijsontwikkeling door het kabinet wordt ingezet voor een rijksbrede dekkingsopgave. Wij weten nog niet wat de betreffende passage uit de Voorjaarsnota precies betekent voor de bekostiging van schoolorganisaties. Meer inzicht hebben we pas als de eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer is verstuurd. Dit zal naar verwachting volgende week plaatsvinden.

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad: ,,Onlangs hebben we in aanloop naar de onderhandelingen voor onderwijs-cao’s het kabinet gevraagd om meer loonruimte dan de 5,2% die af te leiden is uit de gegevens van het Centraal Planbureau. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat het kabinet geen extra ruimte geeft voor koopkrachtbehoud van leraren en de arbeidsmarktpositie van het primair onderwijs. Dat vinden wij zeer onwenselijk. Verder is het nog niet duidelijk wat de incidentele inhouding van 111 miljoen op ondersteunende infrastructuur precies inhoudt. Daarbij worden ook middelen ingehouden bij subsidies voor doorstroom en bij zij-instroom. Hoeveel er wordt ingehouden is nog niet duidelijk, maar het is wel verbazingwekkend dat juist de subsidie voor zij-instroom is meegenomen in de dekkingsopgave, terwijl deze subsidie één van de meest succesvolle instrumenten is gebleken in het tegengaan van het lerarentekort.''

,,Opvallend is ook dat in de najaarsnota nog gesproken werd over het extra compenseren van scholen voor de stijgende (energie)prijzen. Hiervoor was circa 400 miljoen euro gereserveerd voor alle door OCW bekostigde instellingen, dus van scholen tot omroepen en musea. Van wat wij nu kunnen zien, lijkt dat bedrag geslonken met maar liefst 65% tot 140 miljoen euro. Het gedeelte dat uiteindelijk beschikbaar komt voor het primair onderwijs, zal hierdoor niet heel substantieel zijn en daardoor weinig soelaas bieden'', aldus Weima. 

Een klein positief punt uit de Voorjaarsnota is dat er voor onderwijshuisvesting structureel 10,2 miljoen euro extra wordt uitgetrokken. De bedoeling hiervan is om een programmatische aanpak van onderwijshuisvesting op te zetten. Dit bedrag staat overigens niet in verhouding tot de structurele extra investering van 730 miljoen euro per jaar die in het IBO-rapport over huisvesting noodzakelijk wordt geacht. 

De PO-Raad had gehoopt dat er in de Voorjaarsnota ook extra geld zou komen voor het onderwijs aan nieuwkomers en Oekraïners. Helaas is dat niet het geval. In de Voorjaarsnota worden op dit punt alleen bestaande plannen genoemd die deels ook al bij Najaarsnota bekend waren. 

De PO-Raad verwacht in de loop van volgende week meer duidelijk te hebben over de precieze uitwerking van de Voorjaarsnota, vooral als het gaat om de loon- en prijsontwikkeling. Weima: ,,Het lijkt erop dat de Voorjaarsnota ongunstig uitpakt voor scholen in het primair onderwijs. Dat vinden wij heel zorgelijk en daarover gaan we zeker in gesprek met de minister.''

wensen in kaart

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten