Nieuws

Ministerie lanceert sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan ook ruimte voor maatwerk. 

Vier scenario’s

De leidraad voor schoolbesturen en scholen kent vier scenario’s. Bij ieder scenario hoort een set aan maatregelen. In het donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen aanvullende maatregelen nodig. In het uiterste geval, het rode scenario, is de helft van het aantal leerlingen op school. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding van het RIVM welk scenario van toepassing is. Scholen dienen bij op- en afschaling binnen een werkweek de bij het nieuwe scenario passende maatregelen in te voeren. Om snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. 

Afbeelding met de vier scenarios uit het sectorplan

Meer ruimte voor maatwerk

Naast wettelijke maatregelen zoals een verplichting voor mondkapjes vanaf een bepaalde leeftijd, biedt de leidraad ook ruimte voor maatwerk. Wanneer er bijvoorbeeld looproutes gemaakt moeten worden, mag de school de invulling daarvan zelf bepalen.  

Draaiboek 

Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van de leidraad per scenario een draaiboek maken. Passend bij hun eigen context en locaties, en afgestemd met in- en externe belanghebbenden waaronder de kinderopvang. Dit draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 voorgelegd te zijn aan de medezeggenschapsraad.     

Om scholen en schoolbesturen te ondersteunen hebben Sectorraad GO en de PO-Raad een modeldraaiboek gemaakt. 

Wendbaarheidsagenda

Naast de leidraad bevat het sectorplan ook een wendbaarheidsagenda. Deze agenda bevat acties die kunnen helpen om beter voorbereid te zijn op oplevingen of andere verstoringen.

Zelftesten en vaccinaties

Voor scholen geldt dat het kabinet gratis zelftesten beschikbaar stelt. Ook verwacht het kabinet eventueel nieuwe vaccinatiecampagnes in een zeer korte doorlooptijd uit te kunnen voeren. De ministeries geven aan dat voorrang overbodig wordt en zelfs resulteert in vertraging.  

Geen protocollen

De scenario’s uit de leidraad en de eigen vertaling naar een draaiboek op schoolniveau van scholen zijn vanaf volgend schooljaar leidend. De PO-Raad zal daarom geen nieuwe protocollen meer publiceren.

PO-Raad nauw aangehaakt

Het ministerie van OCW heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, schoolbestuurders en wetenschappers. Ook de PO-Raad heeft uitvoerig met het ministerie gesproken. In deze gesprekken hebben wij gepleit voor het loslaten van de verplichte cohortering en hybride onderwijs, meer ruimte voor maatwerk op schoolniveau, aansluitend beleid met aanpalende sectoren en het belang van het open houden van de scholen. De PO-Raad is positief dat het ministerie veel van onze aanbevelingen heeft overgenomen.    

Duurzame aanpak schoolgebouwen ontbreekt

Binnen de PO-Raad en de VO-Raad wordt positief gereageerd op het nieuws dat minister Wiersma 140 miljoen euro extra investeert in de verbetering van de ventilatie van schoolgebouwen. Wel gaan de organisaties er van uit dat het kabinet het hier niet bij laat: driekwart van de schoolgebouwen is immers niet arbo-proof en betere ventilatie alleen maakt daar niet ineens verandering in. Lees meer in ons artikel.

Meer info?

Download het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs en de begeleidende Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid of download de infographic.

 

Afbeelding banner corona

Downloads

Model draaiboek Sectorplan COVID-19
DOCX, 79.93 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten