Nieuws

PO-Raad: met wetten verbeter je onderwijskwaliteit niet

Het ministerie van OCW werkt aan minimumeisen voor schoolbestuurders en wil het evidence-informed werken wettelijk verankeren, dit en meer blijkt uit de Kamerbrieven rondom de versterking van het toezicht en de deugdelijkheidseisen. De PO-Raad pleit voor realiteitszin. Meer controle en sturing leiden niet automatisch tot betere resultaten. Wél tast dit de autonomie van onderwijsprofessionals aan en zorgt dit voor meer administratieve lasten. 


Vooropgesteld: de PO-Raad onderstreept het belang van het versterken van de onderwijskwaliteit en de rol van de schoolbestuurder hierbij. Niet voor niks zijn afgelopen maand de Kwaliteitsagenda en het beroepsprofiel voor bestuurders door de Algemene Ledenvergadering omarmd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de sector. Dit heeft meer impact dan een wettelijke verankering van minimumeisen. Ook vraagt de PO-Raad zich af of de overheid hiermee op de stoel van het intern toezicht gaat zitten.

Geen doel op zich

De PO-Raad is voorstander van goed toezicht maar ziet een verkramping in de aanscherping van het toezicht. Er staat onze sector zeker iets te doen rondom onderwijskwaliteit, maar de PO-Raad ziet dat het aantal eisen almaar groter wordt. Duurzame verbetering vraagt om stimulerend toezicht met een juiste balans tussen controle en ruimte om te werken aan kwaliteit. 

Zo ziet de PO-Raad veel herstelopdrachten voor burgerschap. Scholen hebben de ambitie om duurzaam te verbeteren maar tegelijkertijd is niet duidelijk wat er precies van hen verwacht wordt. Zo ontbreekt het aan kerndoelen en zijn de instrumenten voor monitoring beperkt. Logischerwijs zijn veel scholen zoekende. De PO-Raad vindt dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over moet komen, zeker met het oog op de nieuwe inspectiestandaard ‘Basisvaardigheden’ (OP0). Deze krijgt vanaf 1 augustus 2024 het gewicht van een kernstandaard. Dit betekent scholen aan deze standaard moeten voldoen om een voldoende oordeel te krijgen. Op korte termijn spreekt de PO-Raad hier met de inspectie over. 

Onderwijs is geen ‘one size fits all’

Het ministerie werkt aan het bijwerken van de deugdelijkheidseisen. Dit betekent dat deze geconcretiseerd, geschrapt of toegevoegd kunnen worden. De PO-Raad pleit voor het stevig indikken van de ruim honderd eisen die gesteld worden. Al die eisen leiden tot administratieve lasten. In dit kader is de PO-Raad positief over het voorstel van de minister om de werklasten in het funderend onderwijs in kaart te brengen. 

Ook is het voornemen om een deugdelijkheidseis toe te voegen voor het evidence-informed werken. De PO-Raad is groot voorstander van toepassing van kennis uit onderzoek en draagt daar actief aan bij. Maar het vastleggen in een extra deugdelijkheidseis is de wereld op z'n kop. Het onderwijs is geen ‘one size fits all’. Geef scholen de ruimte om te experimenteren en te kijken welke interventie het beste past bij de eigen context van de school. De PO-Raad pleit voor een stimulerende aanpak. Bijvoorbeeld door de juiste randvoorwaarden te creëren en scholen handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. 

Meer info?

Download de Kamerbrief ‘Versterking toezicht in het funderend onderwijs’
Download de Kamerbrief ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’

Tip voor kwaliteitszorgmedewerkers

De eerstvolgende Kennisgroep Kwaliteitszorg staat in het teken van burgerschap. Hier kunnen kwaliteitszorgmedewerkers met elkaar leren van goede voorbeelden uit de sector. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

 

 

Afbeelding van vrouwe justitia

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten