Nieuws

Samenwerkingsverbanden gekort op bovenmatig eigen vermogen

Demissionair minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft bekend gemaakt op welke manier ze de samenwerkingsverbanden met bovenmatig eigen vermogen gaat korten. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze hoe de korting in 2023 wordt toegepast. Verder geeft ze aan hoe dit geld ten goede komt aan de meest kwetsbare leerlingen.

De korting wordt toegepast door het budget van de samenwerkingsverbanden te verlagen door het bedrag per leerling voor zware ondersteuning te verlagen. Zoals eerder toegezegd, worden de samenwerkingsverbanden zonder bovenmatig eigen vermogen volledig voor de korting gecompenseerd. De samenwerkingsverbanden die door de korting onder de signaleringswaarde van het bovenmatige eigen vermogen komen, worden gecompenseerd tot maximaal deze signaleringswaarde.

Onzekerheid door onvolledige en late informatie

Zoals eerder aangegeven is de PO-Raad heel kritisch over de korting. De samenwerkingsverbanden hebben te maken met onvolledige en late informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierdoor ervaren ze grote onzekerheid over hun financiële situatie. Zeker in combinatie met de aangekondigde korting.

De Tweede Kamer had gevraagd om geen generieke korting toe te passen, maar een specifieke korting alleen voor samenwerkingsverbanden met een bovenmatig eigen vermogen. Hiervoor is momenteel echter geen rechtsgrond. De minister heeft daarom gekozen voor een generieke korting met een compensatie voor samenwerkingsverbanden zonder bovenmatig eigen vermogen. Paul is wel bezig met het voorbereiden van een wetsvoorstel dat het toepassen van een specifieke korting mogelijk maakt.

Meest kwetsbare leerlingen

Door afroming van de bovenmatige reserves van de samenwerkingsverbanden komt er geld vrij. Conform de wens van de Tweede Kamer komt dit geld ten goede aan de meest kwetsbare leerlingen. De minister heeft gekozen om extra geld te besteden aan residentieel onderwijs, expertise- en garantiebekostiging en hoogbegaafdheid.

Tot 2 oktober 2023 kunnen samenwerkingsverbanden namens een coalitie van regionale partijen extra geld aanvragen voor het onderwijs aan jeugdigen in de residentiele jeugdhulp. Deze subsidieregeling is een belangrijke stap in het realiseren van goed onderwijs en passende ondersteuning tijdens de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp, waarin gestreefd wordt naar kleinschaligheid in 2025 en nul gesloten plaatsingen in 2030.

In juli 2023 werd bekend dat de expertise- en garantiebekostiging in het (voortgezet) speciaal onderwijs per 2024 wordt beëindigd. Zowel de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs als enkele schoolorganisaties hebben aangegeven moeite te hebben met de plotselinge beëindiging van de regeling. De minister heeft daarom besloten eenmalig alle schoolorganisaties die het betreft aanvullende bekostiging te verstrekken van 75% van het bedrag dat ze in 2023 ontvangen voor expertise- en garantiebekostiging.

Met het overige deel van het vrijgekomen geld gaat minister Paul de subsidie voor ‘Begaafde leerlingen in po en vo 2023-2025’ ophogen. Samenwerkingsverbanden kunnen een eenmalige subsidie in 2023 aanvragen voor scholen die beschikken over een voltijd hoogbegaafdheidsvoorziening. 

Lerares kijkt na

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten