Nieuws

Definitieve regeling bekostiging 2023 gepubliceerd

In de definitieve regeling bekostiging 2023 is de loonbijstelling 2023, de indexatie van het loongevoelig deel van de bekostiging verwerkt. Dat is de belangrijkste aanpassing ten opzichte van de eerste regeling bekostiging 2023. In die regeling was al de prijsbijstelling 2023 (indexatie prijsgevoelig deel van de bekostiging) verwerkt.

Door de loon- en prijsbijstelling 2023 zijn de bekostigingsbedragen toegenomen met 6,4%, ten opzichte van die van kalenderjaar 2022. Ten opzichte van de eerste en voorlopige regeling bekostiging 2023, zijn de definitieve bekostigingsbedragen voor 2023 gestegen met 5%.

De loon- en prijsbijstelling wordt toegepast op de definitief vastgestelde bekostigingsbedragen van het voorgaande kalenderjaar. In 2022 was er nog sprake van een materiële bekostiging op kalenderjaarbasis en een personele bekostiging op schooljaarbasis. De bekostiging voor het kalenderjaar 2022 kan echter gereconstrueerd worden door de bekostigingsbedragen van de 1e (voorlopige) regeling bekostiging 2023 aan te passen door hier de prijsbijstelling 2023 (de oude indexatie van de materiele bekostiging) op te corrigeren.  

Ten opzichte van de definitieve bekostigingsbedragen 2022 is de definitieve regeling bekostiging 2023 toegenomen met 6,4%. In de 1e regeling bekostiging 2023 (voorlopig) was al de prijsbijstelling 2023 verwerkt. Deze indexatie had betrekking op het prijsgevoelig deel van de bekostiging. Het prijsgevoelig deel van de bekostiging is vastgesteld op 10,85% van de totale bekostiging. De indexatie was 11,7% waardoor de bekostigingsbedragen ten opzichte van 2022 zijn opgehoogd met 1,3% (10,85% * 11,7%). Voor meer informatie over de indexatie, zie de toelichting hierover op de site.  

In de definitieve regeling bekostiging 2023 is nu ook het loongevoelig deel van de bekostiging (89,15% van de bekostigingsbedragen in de regeling bekostiging) geïndexeerd. De indexatie was 5,72%, waardoor de bedragen ten opzichte van 2022 zijn opgehoogd met 5,1% (89,15* 5,72%). De indexatie is gebruikt voor het bepalen van de loonruimte in de cao primair onderwijs 2023/2024 (Zie Verantwoording kosten onderhandelaarsakkoord, voor aangesloten schoolorganisaties met inlog op ledenportal PO-Raad).

Naast de loonbijstelling is in de definitieve regeling bekostiging 2023 ook de korting verwerkt op de samenwerkingsverbanden met mogelijke bovenmatig publiek eigen vermogen. Verder is ook het budget voor Professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders PBSS verlengd van 1 augustus tot en met december 2023. Uit de OCW-begroting blijkt dat dit budget (ca. €100 per leerling) in 2024 nog zal worden uitgekeerd aan schoolorganisaties. Op basis van lopende gesprekken met OCW verwachten we dat de regeling per 1 januari 2025 wordt gewijzigd. De minister heeft eerder aangegeven een deel van deze middelen te willen toekennen aan de onderwijsregio’s.  

1e regeling bekostiging 2024

De 1e regeling bekostiging voor 2024 wordt pas in de tweede helft van oktober door OCW gepubliceerd. Omdat dit te laat is in het kader van het begrotingsproces, heeft de PO-Raad via het ‘Model bekostiging 2024’ in de toolbox een verwachting/ prognose gegeven van de bekostigingsbedragen in de eerste regeling 2024. 

De aanpassing ten opzichte van de definitief vastgestelde regeling bekostiging 2023 betreft grotendeels de verwerking van de prijsbijstelling 2024. De verwachte indexatie is -0,14%, waardoor de bekostiging zal worden aangepast met -0,02% (10,85% * -0,14%). Een licht negatieve bijstelling dus. Hoewel dit te verklaren is vanuit de systematiek van indexatie (zie toelichting op de site) komt dit wel heel vreemd over, omdat de prijzen in 2024 door inflatie waarschijnlijk wel zullen stijgen.

Schoolorganisaties die in hun begroting uit willen gaan van de salaristabellen die gebaseerd zijn op de recent afgesloten cao primair onderwijs 2023-2024, moeten er rekening mee houden dat in deze cao al 9/12e van de geprognosticeerde loonruimte van 2024 is ingezet. Deze loonruimte van 4,43% (9/12 * 5,91%) wordt voor een klein deel gevormd door een geschatte daling van de pensioenlasten per 1-1-2024, maar voor het grootste deel door de geschatte loonbijstelling 2024. De definitieve loonbijstelling wordt na de zomer van 2024 verwerkt in de definitieve regeling bekostiging 2024. Om baten en lasten in de begroting te laten matchen, worden schoolbesturen geadviseerd om de al ingezette loonruimte van 4,43% ook mee ten nemen in de baten, door de bekostigingsbedragen van de definitieve regeling bekostiging 2023 op te plussen met 3,95% (4,43% * 89,15%). 

Uitgaande van de prijsbijstelling 2024 (-0,14% * 10,85% = -0,02%) en de bovenstaande ophoging 3,95%, kan in de begroting de bekostiging 2024 worden benaderd, door de bekostigingsbedragen in de definitieve regeling bekostiging 2023 te verhogen met 3,93%. 

man voor de klas