Nieuws

Nieuw convenant helpt veiliger omgaan met leerlinggegevens

Het primair onderwijs heeft nieuwe stappen gezet om de privacy van leerlingen te beschermen. Namens schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs sloten PO-Raad en VO-raad daartoe een nieuw convenant privacy met leveranciers. Dit moet het scholen en hun besturen makkelijker maken afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over hoe zij veilig met leerlinggegevens omgaan.

Het nieuwe convenant is een uitbreiding op het eerste convenant dat een jaar geleden is gesloten. In de nieuwe versie zijn naast afspraken over leermiddelen ook afspraken opgenomen voor digitale toetsen, school- en leerlinginformatiesystemen. Ook is het convenant aangepast aan de nieuwe regels over het melden van datalekken. PO-Raad en VO-raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Het is niet nodig dat scholen zich apart aanmelden als deelnemer aan het convenant als zij lid zijn van de PO-Raad of VO-raad. Individuele leveranciers moeten het convenant zelf ondertekenen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Hierbij hoort onder andere het maken van goede afspraken met aanbieders (educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers). 

In het convenant is Wet bescherming persoonsgegevens vertaald naar de onderwijspraktijk. Met de bijbehorende model bewerkersovereenkomst kunnen scholen en de PO-Raad en VO-raad goede afspraken maken met uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw digitaal leermateriaal van een uitgever willen kopen. Modelbewerkersovereenkomsten dienen scholen en hun besturen wél zelf af te sluiten met hun leveranciers. 

Meer informatie

Meer weten over privacy in het onderwijs? Op de website www.privacyconvenant.nl staan veel gestelde vragen en antwoorden en een overzicht van wie zich bij het convenant hebben aangesloten. Ook het convenant en model bewerkersovereenkomst zijn er te vinden.

Internetconsultatie wet pseudonimiseren

Ook op andere vlakken wordt gewerkt aan het veiliger omgaan met digitale leerlinggegevens. Staatssecretaris Sander Dekker opende onlangs een internetconsultatie voor een wetswijziging die het mogelijk maakt bij gebruik van digitale leermiddelen te werken met pseudoniemen. Dit zijn versleutelde, persoonsgebonden nummers van leerlingen. Daarmee houden scholen het broodnodige inzicht in de vorderingen van hun leerlingen die werken met deze leermiddelen, terwijl ze geen of slechts beperkte gegevens hoeven uit te wisselen met uitgeverijen en leveranciers.

Veel van de activiteiten rondom privacy zijn mede mogelijk gemaakt door het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Hierin werken de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken samen met de PO-Raad en VO-raad om in het onderwijs leren op maat met hulp van ICT beter mogelijk te maken.