Nieuws

Oproep aan politiek: zorg voor goede digibasis op school

Hoe zorgen we dat iedere school een snelle, stabiele en veilige internetverbinding heeft? Dit is een van de vragen waarover de Tweede Kamer woensdag spreekt in een Algemeen Overleg over onderwijs, ICT en leermiddelen. De PO-Raad en VO-raad roepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ICT en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs.

Dit bericht is aangepast naar aanleiding van het VAO ICT in het onderwijs en leermiddelen van 21 februari 2018

Met hulp van ICT kunnen leerlingen makkelijker op hun eigen niveau leren en hun talenten ontplooien. Ook kunnen leraren eenvoudiger de voortgang van leerlingen volgen en kunnen zij meer rendement halen uit de lesuren. Steeds meer scholen gebruiken daarom digitale leermiddelen en vanaf dit jaar kunnen scholen er ook voor kiezen om een adaptieve digitale eindtoets af te nemen in plaats van een papieren versie. Zowel de sector zelf als de overheid hebben een verantwoordelijkheid om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, vindt de PO-Raad.

Om de kwaliteit van het onderwijs met behulp van ICT te kunnen verbeteren, is een veilige en toekomstbestendige internetverbinding essentieel. Zo’n verbinding is nog lang niet op iedere school vanzelfsprekend. Omdat het voor individuele scholen vaak onbetaalbaar is om dit zelf te regelen, vragen de sectorraden in een brief aan de Kamer om een opstartsubsidie van circa 37,5 miljoen euro voor de onlangs door schoolbesturen opgerichte inkoopcoöperatie SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland). SIVON wil deze internetverbinding voor het hele funderend onderwijs organiseren, maar loopt aan tegen hoge opstartkosten. Daarnaast zorgt SIVON ook voor het bundelen van de vraag naar ICT-diensten voor het onderwijs. Dit levert inkoopvoordelen op voor scholen. Met SIVON laten schoolbesturen zien dat zij ook hún verantwoordelijkheid nemen om te investeren in ICT-diensten en leermiddelen. Onderzoek van adviesbureau Berenschot, in opdracht van minister Arie Slob (Onderwijs) onderschrijft het pleidooi voor een subsidie. Zonder een bijdrage in de opstartkosten is een inkoopcoöperatie voor het funderend onderwijs niet haalbaar en daarmee is een subsidie van de overheid dan ook ‘logisch’ aldus Berenschot. Ook het hoger onderwijs kent een dergelijke, gesubsidieerde, voorziening (SURF).

Minister Slob erkent weliswaar de toegevoegde waarde van SIVON, hij vindt dat schoolbesturen de kosten hiervoor zelf moeten betalen vanuit het budget dat zij krijgen voor vaste lasten, de zogenoemde materiele instandhouding. Probleem is echter dat dit budget al jaren enkele honderden miljoenen euro’s tekort schiet, zo becijferde Berenschot (in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) al eerder. Slob verwijst verder naar de subsidieregeling Snel internet waarmee scholen een bijdrage in de kosten kunnen krijgen voor de aanleg van internet. Eerder beschouwde de PO-Raad deze regeling als een ‘druppel op de gloeiende plaat’.

In het Algemeen Overleg over ICT in het onderwijs sprak de Tweede Kamer over privacy van leerlingen, online pesten, btw op digitale leermiddelen en SIVON. Minister Slob gaf aan positief te zijn over SIVON, maar binnen de begroting van het ministerie van OCW geen ruimte te zien de benodigde opstartsubsidie te bekostigen. De minister wil met de PO-Raad en VO-raad in gesprek over hoe de sector de inkoopcoöperatie ‘kan laten vliegen.’ D66-Kamerlid Paul van van Meenen vindt dat het geld met name bij de overheid gezocht moet worden omdat de lumpsumregeling al krap is. De PO-Raad is van mening dat een bijdrage van de overheid onontbeerlijk is als het gaat om een vliegende start voor inkoopcoöperatie SIVON. De sectororganisatie benadrukt ook dat de bekostiging via de prestatiebox of lumpsumregeling niet voldoende is voor verdere inzetbaarheid van ICT-diensten en leermiddelen.

Moties aangenomen
Tijdens het VAO op 21 februari 2018 is de door Kamerleden Bruins (ChristenUnie) en Van Meenen (D66) ingediende motie over SIVON door de Kamer aangenomen. Hiermee wordt de regering opgeroepen om met SIVON, de sectorraden en Kennisnet in gesprek te gaan om te kijken naar hoe het funderend onderwijs zo snel mogelijk kan profiteren van integrale besparingen bij de inkoop van ICT-producten en diensten. Ook de door Kamerlid Westerveld (GroenLinks) ingediende motie over verlaging van werkdruk met behulp van ICT is aangenomen. Oproep is om met leraren en scholen in gesprek te gaan en hen te helpen met concrete plannen. Bekijk het volledig overzicht van moties

Ook de Onderwijsraad pleit ervoor dat de overheid meer verantwoordelijkheid neemt voor de inzet van ICT in het onderwijs. In het rapport ‘Doordacht Digitaal’ stelt de raad dat de digitalisering van het onderwijs een dringende impuls nodig heeft. Ook kent het rapport een aantal belangrijke aanbevelingen voor de overheid: garandeer de juiste randvoorwaarden voor digitalisering, overzie de kosten van digitalisering, herzie waar nodig de begroting en vergroot het eigenaarschap in het onderwijsveld.

Links & downloads

Brief VO-raad en PO-Raad voor AO digitalisering
102.46 KB