Nieuws

Voorgenomen aanpassing van financieringsmodel opleidingsscholen

Het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU hebben in bestuurlijk overleg besloten een nieuw financieringsmodel in te voeren voor opleidingsscholen. Doel is om met het nieuwe model de groei van het aantal opleidingsplekken in opleidingsscholen te stimuleren. Dit is een belangrijke ambitie van de partijen.

De afgelopen twee jaar is in bestuurlijk overleg tussen OCW en de vijf sectorraden gesproken over de toekomst van het ‘Samen opleiden en professionaliseren’. De partijen zien in de toekomst regionale netwerken voor zich, waarin intensieve samenwerking plaatsvindt tussen lerarenopleidingen, scholen en andere relevante partijen op het gebied van opleiden en professionaliseren van studenten en startende leraren. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren tegengegaan. Het samen opleiden en professionaliseren zal de norm worden. Het doel is om uiteindelijk 100% van de toekomstige leraren op te leiden binnen opleidingsscholen.

Vorig jaar is met de start van zestien nieuwe aspirant-opleidingsscholen (vijf voor het primair onderwijs) een goede stap gezet om deze ambitie te kunnen realiseren. Ook zijn er de komende jaren middelen beschikbaar gesteld. Uit de evaluatie van het financieringsmodel voor opleidingsscholen is gebleken dat de huidige financiering de groei van opleidingsscholen in de weg staat. Zo is het ongunstig om qua studentenaantal net onder een staffelgrens te zitten (want je ontvangt dan een lagere tegemoetkoming per student). Bovendien zijn sommige staffels gunstiger dan andere. 

Nieuw financieringsmodel

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van OCW en de sectorraden is besloten om een nieuw financieringsmodel in te voeren. Dit zal leiden tot herverdeeleffecten. Kleine of middelgrote opleidingsscholen die in de staffelsystematiek per student een gemiddeld hoge tegemoetkoming kregen, krijgen een minder hoge tegemoetkoming in het nieuwe model. Grote opleidingsscholen krijgen juist een hogere tegemoetkoming in de kosten. Het totale budget om uitvoering te geven aan de regeling blijft gelijk. 
Om alle opleidingsscholen de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op het nieuwe financieringsmodel, wordt een overgangsregeling van drie jaar ingevoerd. In het eerste schooljaar (2020-2021) worden de herverdeeleffecten het sterkst gedempt. In de twee schooljaren daarna neemt dit geleidelijk af. Zodra meer bekend is over de precieze vormgeving van de overgangsregeling, wordt dit via het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bekendgemaakt.

Lees meer informatie op de website van het platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Informatiebijeenkomsten

Behoefte aan meer informatie? Neem dan deel aan een van de informatiebijeenkomsten op 27 maart of 2 april. Aanmelden kan hier.