Clusters speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters. De clusters zijn ingedeeld op basis van de problematiek van de leerlingen.

Cluster 1

Onder cluster 1 valt het onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. De belangen van het cluster 1 onderwijs worden vertegenwoordigd door de instellingen Bartiméus en Visio.

Cluster 2

Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. De belangen van het cluster 2 onderwijs worden behartigd door een landelijke clustervereniging: Siméa.

Cluster 3

Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. De landelijke belangenvereniging van cluster 3 onderwijs is het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO).

Cluster 4

Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. De belangen van het cluster 4 onderwijs worden behartigd door het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (LECSO).

Toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 maken de scholen voor cluster 3 en 4 deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband waar het kind woont geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het (v)so. De instellingen voor cluster 1 en 2 werken met eigen aanmeldpunten die de toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs of de ondersteuning op het regulier onderwijs organiseren.

Speciaal basisonderwijs

Speciaal basisonderwijs (sbo) behoort niet tot het speciaal onderwijs.  De samenwerkingsverbanden passend onderwijs beslissen over toelating tot de scholen voor sbo. De scholen voor speciaal basisonderwijs hebben zich verenigd in het SBO Werkverband.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad behartigt de belangen van het gehele primair onderwijs. Dus ook van het speciaal basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De beleidsadviseurs van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) richten zich binnen de PO-Raad op het (v)so. LECSO is een vereniging van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en stimuleert kennis- en expertiseuitwisseling en ondersteunt scholen. Besturen in het (V)SO kunnen zich zowel aansluiten bij LECSO als bij de PO-Raad.

Meer weten?

Wil u meer informatie over het (voortgezet) speciaal onderwijs of over LECSO? Stel uw vraag aan onze Helpdesk of benader onze beleidsadviseur Corine van Helvoirt.

Laatste nieuws

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft toegezegd dat ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een vmbo-techniekprofiel gebruik mag maken van de subsidieregeling vmbo techniek. Eerder hebben de PO-Raad, VO-raad en LECSO hierop aangedrongen in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat kijken of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) mee kan doen aan de eerste fase van de subsidieregeling vmbo techniek. Hier hebben de PO-Raad, VO-raad en LECSO op aangedrongen in een brief naar de Tweede Kamer.

 • Minister Slob (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer laten weten dat scholen in het speciaal onderwijs niet mogen participeren in het experiment regelluwe scholen. Dit was een bewuste keuze, schrijft minister Slob, omdat leerlingen in het speciaal onderwijs extra kwetsbaar zijn. De PO-Raad vindt het van belang dat ook het speciaal onderwijs de mogelijkheid krijgt om te innoveren.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Samenwerkingsverbanden hanteren uiteenlopende afspraken rond het thema geld volgt leerling bij verhuizingen en doorplaatsingen van leerlingen naar het (VS)O met instroom van buiten het eigen SWV. Wat is de algemeen geldende regelgeving op dit punt?

  Het (V)SO heeft geen grensverkeerregeling zoals in het speciaal basisonderwijs (SBO). Omdat de leerling in principe een toelatingsverklaring (TLV) heeft moet het SWV betalen dat deze TLV heeft afgegeven. Een leerling uit (V)SO die van SWV A naar SWV B gaat wordt nog steeds betaald door het SWV dat de TLV heeft afgegeven.

 • Onze school wil een nieuw ontwikkelingsperspectief ontwikkelen. Zijn er sinds 2013 nieuwe richtlijnen gemaakt?

  De richtlijnen voor het ontwikkelingsperspectief (OPP) zijn aangescherpt. Inmiddels is het bijvoorbeeld verplicht dat ouders een handtekening onder het handelingsdeel van het OPP zetten. Op de website van Lecso staat voor het speciaal onderwijs een voorbeeld met handreiking die is afgestemd met de inspectie. 

   

 • Komen de middelen van het Werkdrukakkoord ook beschikbaar voor speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs?

  Het werkdrukakkoord geldt voor alle scholen in het primair onderwijs, dus ook voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die onder de Wet op Expertisecentra (WEC) vallen. Een gemiddelde school met 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro voor werkdrukbeheersing. Er zal een bedrag per leerling worden opgenomen in de personele lumpsum, naar schatting is dit ongeveer € 156. Het definitieve bedrag wordt begin maart bekend.