Nieuws

Financiële schade door vertragingen bij UWV

Aanvragen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) voor werknemers die twee jaar ziek zijn, worden momenteel vanwege personeelstekort niet tijdig behandeld bij het UWV. Vertragingen lopen hierdoor op van enkele maanden tot een jaar. Dit heeft een aantal (financiële) gevolgen voor scholen. Vooralsnog is er geen duidelijk voor de hand liggende oplossing voor oplopende vertragingen bij UWV, wel is er een aantal stappen die schoolorganisaties kunnen nemen.

Als scholen te maken krijgen met vertraging, adviseren we hiervan melding te maken bij UWV zelf. Dit kan door een online dossier in te vullen genaamd 'Melden te late beslissing UWV'. Ook kan er een schadevergoeding aangevraagd worden via het formulier 'Schadevergoeding vragen' van UWV.

Hoe ontstaat de schade?

De cao primair onderwijs (artikel 4 ZAPO) bepaalt dat een werknemer recht heeft op 70% van de loondoorbetaling tot het einde van het dienstverband. Dit is een afwijkende bepaling van het normale arbeidsrecht, waarin staat dat de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar stopt. De werkgever mag een voorschot op de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering) verrekenen met het nog uit te betalen salaris. Schoolorganisaties zijn grotendeels eigen risicodrager waardoor de bekostiging van de WIA-uitkeringen bij scholen zelf ligt, tenzij dit is uitbesteed bij een verzekeringsmaatschappij.

Waaruit kan de schade bestaan?

De huidige procedure brengt financiële schade met zich mee omdat de werknemer langer in dienst blijft dan de bedoeling is. De werkgever moet gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst werkgeverspremies betalen en het pensioen van de werknemer loopt door.  Daarnaast ontstaat er door de vertragingen een verschil tussen de compensatie van de transitievergoeding vanuit UWV en de transitievergoeding die de schoolorganisatie aan de werknemer moet betalen. UWV compenseert de transitievergoeding tot 104 weken ziekte. De schoolorganisatie kan de transitievergoeding pas uitbetalen zodra de werknemer uit dienst gaat. Naast financiële schade zorgt de huidige procedure voor ergernis bij werkgever en werknemer.

Einde dienstverband

Het toekennen van een WIA-uitkering betekent niet gelijk dat een arbeidsovereenkomst ontbonden is. Na de toekenning geeft de cao primair onderwijs verschillende situaties hoe een schoolorganisatie om moet gaan met de arbeidsovereenkomst. De situatie is afhankelijk van het door UWV bepaalde arbeidsongeschiktheidspercentage.

Als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan mag een werknemer niet ontslagen worden. Er wordt dan met de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten met afspraken over de functie die de medewerker uit kan oefenen en bijvoorbeeld over het aantal uren dat de werknemer werkt. De werkgever dient een compensatietoeslag te betalen tussen het oude en nieuwe salaris van de werknemer gedurende vijf jaar ter hoogte van 65%. Een werknemer mag ontslagen worden als het in dienst houden van de werknemer leidt tot een zwaarwegend dienstbelang.   

Als een werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, kan er een ontslagvergunning bij UWV aangevraagd worden. UWV kan deze dan afgeven, waarna de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen

Leraar achter laptop in lerarenkamer

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten