Nieuws

Extra gegevenslevering aan Belastingdienst per 1 januari 2023

Per 1 januari 2022 is de renseigneringsplicht ingevoerd. Met de nieuwe renseigneringsplicht is een wettelijke grondslag gecreëerd voor het doorgeven van betalingen aan derden aan de Belastingdienst en een uitbreiding van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst geregeld. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan dienen deze betalingen na afloop van het jaar, maar voor 1 februari van het volgende jaar, aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Oftewel, uiterlijk in januari 2023 dient deze melding over 2022 te worden gedaan.

De renseigneringsplicht geldt voor inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap. Bepaalde werkzaamheden en diensten zijn uitgesloten van de renseigneringsverplichting. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

  1. de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;
  2. de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld (let op! Vrijgesteld presterende ondernemers vallen hier dus niet onder);
  3. de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland.

Het voorgaande betekent dat betalingen aan bijv. leden van de raad van toezicht die niet in fictieve dienstbetrekking zijn, onder voorwaarden in de opgaaf moeten worden betrokken die vanaf 1 januari 2022 geldt. Eveneens zal deze van toepassing zijn op betalingen aan zzp’ers/ eenmanszaken, indien en voor zover zij btw-vrijgestelde prestaties verrichten of de zogenoemde ‘Kleine ondernemersregeling’ (KOR) voor de BTW toepassen. Kortom, in alle gevallen waarbij geen BTW op de factuur is vermeld, moet worden gerenseigneerd.

Voor nadere vragen adviseren wij schoolorganisaties om contact op te nemen met hun administratiekantoor
 

geld en diagrammen en grafieken