Nieuws

Overgangsregeling vereenvoudiging bekostiging pakt niet altijd uit zoals bedoeld

Verschillende signalen van schoolorganisaties zijn de afgelopen maanden bij de PO-Raad terechtgekomen. De overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs lijkt niet uit te pakken zoals deze bedoeld is wanneer er sprake is van een sterke daling of groei van het leerlingaantal. Wij hebben dit probleem kenbaar gemaakt bij OCW.

De PO-Raad heeft onlangs overleg gehad met medewerkers van het ministerie over de signalen rond de overgangsregeling bij de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs. Het bekostigingsmodel 2024 in de toolbox berekent de overgangsbekostiging zoals deze wettelijk is vastgelegd. Onze verwachting is dat het overleg met OCW niet zal leiden tot een aanpassing van de berekeningswijze omdat dit in de wet staat vastgelegd. We verwachten wel dat het ministerie naar een maatwerkoplossing zal zoeken.

Bij de vereenvoudiging van de bekostiging primair onderwijs met ingang van 1 januari 2023 is een driejarige overgangsregeling opgesteld, omdat de vereenvoudiging leidt tot herverdeeleffecten. Deze heeft tot doel dat schoolbesturen in drie kalenderjaren (2023, 2024 en 2025) geleidelijk kunnen wennen aan de hoogte van de vereenvoudigde bekostiging.