Nieuws

Regeling compensatie energielasten bekend gemaakt

Scholen die in 2023 meer dan 3,2% van hun totale lasten kwijt zijn aan energielasten kunnen een subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming. Het ministerie van OCW stelt een subsidieregeling open van 3 juli 2023 tot en met 15 september 2023 om scholen te helpen die onevenredig hard getroffen zijn door de hoge energielasten.

Het aanvragen van de subsidie loopt via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Onder de grens van 3,2% dient de hogere last uit eigen middelen te worden bekostigd. Ook is het hebben van een mogelijk bovenmatig vermogen van invloed op de te verkrijgen subsidie.

Om wel in aanmerking te komen en dit jaar nog een (voorlopige) compensatie te ontvangen moet de school in de aanvraag een inschatting maken van de energielasten en van de totale lasten in 2023. Als uit de inschatting blijkt dat de energielasten hoger zijn dan 3,2% van de totale kosten, wordt deze drempelwaarde en het verwachte bovenmatig publiek eigen vermogen hiervan afgetrokken. De tegemoetkoming is een voorschot van 50% van het bedrag dat overblijft.

Omdat er sprake is van een voorschot op de definitieve vaststelling geldt dat als achteraf uit de jaarrekening over 2023 blijkt dat de energielasten lager zijn dan de 3,2% van de totale lasten of blijkt dat het bestuur meer bovenmatig vermogen te hebben dan in de aanvraag is opgegeven, dient de subsidie te worden terugbetaald respectievelijk wordt de subsidie lager vastgesteld.

schoolgebouw