Nieuws

Eerste regeling bekostiging 2024 gepubliceerd

In de eerste regeling bekostiging 2024 is de prijsbijstelling 2024 verwerkt. Deze indexatie voor het prijsgevoelig deel van de bekostiging is vastgesteld op -0,14%. De bekostiging is hierdoor aangepast met -0,0152% (10,85% * -0,14%) ten opzichte van de definitief vastgestelde regeling bekostiging 2023. Een licht negatieve bijstelling dus. De nieuwe bekostigingsbedragen zijn verwerkt in het Model bekostiging 2024 in de toolbox.

De negatieve prijsbijstelling komt vreemd over, omdat de prijzen in 2024 door inflatie waarschijnlijk zullen stijgen. Het is echter wel te verklaren vanuit de indexatiesystematiek. Hierbij wordt jaarlijks gekeken naar een periode van 3 jaar, waarbij eerdere schattingen worden aangepast op de meeste recente indexcijfers van het CPB. De prijsbijstelling 2024 is gebaseerd op de werkelijke prijsontwikkeling in 2022, de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2023 en de verwachte prijsontwikkeling van 2024. De prijsbijstelling 2024 is dus negatief, doordat prognoses in de prijsbijstelling 2023 te hoog blijken te zijn.  

Grafiek

Zoals eerder aangekondigd wordt de bekostiging 'Professionalisering en begeleiding starters en schoolleiding in 2024 gecontinueerd. Per 2025 zal een deel van deze middelen worden uitgekeerd aan de Onderwijsregio’s, hierover wordt in de loop van 2024 een besluitgenomen. De PO-Raad heeft zich hard gemaakt dat het budget dat hiermee jaarlijks is gemoeid (€100 per leerling) structureel beschikbaar blijft voor de sector. En dat schoolbesturen zelf, gezamenlijk regie moeten kunnen blijven voeren over de besteding van deze middelen. Zo wordt de ruimte behouden om succesvol strategisch personeelsbeleid van de schoolbesturen te laten continueren.  

Naast een jaarlijkse prijsbijstelling is er ook een jaarlijkse loonbijstelling. Deze indexatie van het loongevoelig deel bekostiging 2024, zal worden verwerkt in de definitieve regeling bekostiging 2024 die in september 2024 wordt verwacht. De verwachte toename in de bekostigingsbedragen op basis van de loonbijstelling, is al voor een aanzienlijk deel ingezet in de cao primair onderwijs 2023/2024 die loopt tot en met september 2024.