Nieuws

PO-Raad reageert constructief-kritisch op voorgestelde wetswijziging onderwijshuisvesting

De PO-Raad is positief over de voorgestelde wetswijziging die moet leiden tot een betere aanpak van bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen. Het door minister Wiersma voorgelegde plan is een volgende stap in het op orde krijgen van de ‘gebouwenvoorraad’, die uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving van leerlingen en onderwijspersoneel.  

Die positieve reactie ligt voor de hand: in feite gaat de minister met deze plannen mee in de concretisering van het huisvestingsvoorstel, zoals de PO-Raad en de VO-raad die opstelden in samenspraak met de VNG. De noodzakelijke extra honderden miljoenen voor huisvesting heeft minister Wiersma niet, maar met deze plannen geeft hij invulling aan de roep om heldere governance.  

De wijziging behelst onder meer een verplicht integraal huisvestingsplan van minstens vier jaar, met een ‘doorkijk’ van nog eens twaalf jaar. Een integraal huisvestingsplan geeft een beeld van zaken als het binnenklimaat, de duurzaamheid van een pand en de toegankelijkheid en de geschiktheid voor inclusief onderwijs, en zorgt dat de betaalbaarheid van klein of groot onderhoud goed in kaart gebracht is, zodat verrassingen kunnen worden voorkomen.  

In de schriftelijke reactie die de PO-Raad overigens samen met de VO-raad opstelde, wordt minister Wiersma geadviseerd in de wet vast te leggen dat deze IHP’s standaardwaarden krijgen, zodat ze met elkaar vergelijkbaar zijn: vooruitlopend op landelijke wetgeving hebben sommige gemeentes nu al IHP’s voor schoolorganisaties, maar die verschillen van inhoud. In zo’n landelijk genormeerd IHP zou ook een kwalitatieve ondergrens moeten worden opgenomen, waarin niet alleen de technische staat telt. Geen onredelijk verzoek, aangezien de minister dit voorjaar zelf in een brief aangaf dat een schoolgebouw een prettig binnenklimaat moet hebben en geschikt moet zijn ‘voor modern en inclusief onderwijs’ en ‘circulair gebouwd, modulair, adaptief en energieneutraal’ moet zijn.  

Wij vinden dat scholen die niet aan deze eisen kunnen voldoen normaal gesproken recht moeten hebben op renovatie of anders nieuwbouw.  

De PO-Raad en de VO-raad stellen verder vast dat de wens om gemeenten verantwoordelijk te maken voor de renovatie van schoolgebouwen is overgenomen in de conceptwet. Omdat de regels voor het binnenklimaat – terecht – worden aangescherpt, wordt de minister wel geadviseerd daarmee rekening te houden met de bekostiging: groot onderhoud wordt door deze aanvullende eisen al snel een renovatie. Om het belang van dat gezonde binnenklimaat te onderstrepen, wijzen we in onze brief op de inverdieneffecten: een goed binnenklimaat leidt tot betere leeropbrengst en minder uitval.  

Dat het bestaande investeringsverbod in huisvesting in het primair onderwijs wordt opgeheven met de gewijzigde wet, kan eveneens op steun rekenen, al plaatsen we hierbij wel de kanttekening dat de wet duidelijk moet zijn over de primaire verantwoordelijkheid: die ligt bij gemeenten.  

Omdat de voorwaarden waaronder schoolbesturen mogen investeren in hun gebouwen nog moeten worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur, verzoeken de raden deze toevoeging af te hebben voordat de wet wordt behandeld in de Tweede Kamer. ,,Uiteraard is het zaak dat het investeren niet ten koste gaat van de het onderwijs of ingezet wordt om tekorten bij de gemeente op te lossen.’’ 

Het enorme tekort aan middelen om de alle gebouwen in het funderend onderwijs op orde te krijgen wordt in deze brief herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Het is de PO-Raad uiteraard bekend dat het huidige kabinet er niet in slaagt de noodzakelijke 730 miljoen euro per jaar te reserveren voor dit probleem, maar waardeert de stappen die minister Wiersma desondanks op het dossier wil zetten.  

Huisvesting afbeelding

Downloads

Reactie wetswijzigingsvoorstel onderwijshuisvesting
PDF, 235.65 kB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten