Nieuws

Minister zet in op het goede gesprek rondom medezeggenschap 

Er komt een nieuw project voor versterking van de medezeggenschap en er wordt ingezet om de rol van schoolleiders te verstevigen. Dit en meer blijkt uit de Kamerbrief van demissionair minister Dijkgraaf van afgelopen week. Hiermee volgt de minister de aanbevelingen uit het rapport ‘Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap’. De PO-Raad is positief, zorgdragen voor goede medezeggenschap is onderdeel van de Code Goed Bestuur.     

Ook schrijft de minister af te zien van het voornemen voor wetgeving op instemmingsrecht MR op hoofdlijnen van de begroting. Uit het rapport blijkt dat leden van medezeggenschapsraden meer behoefte hebben aan meer tijd en ontwikkeling van kennis. De PO-Raad heeft eerder benadrukt dat een goede dialoog belangrijker is dan het wettelijk vastleggen van bevoegdheden.  
 
Met een nieuw driejarig project wil de minister samen met de veldpartijen ondersteuning bieden aan medezeggenschapsraden, schoolleiders en bestuurders. Onderdeel hierbij is dat ook scholen in het primair onderwijs ondersteuning krijgen bij het organiseren van leerlingparticipatie. Een aantal leden van de PO-Raad zijn hier al volop mee aan de slag. Bekijk hun motivatie en ervaring in deze video.

Stimuleren van het goede gesprek met schoolleiders 

De minister geeft daarnaast aan dat hij wil verkennen hoe de positie van schoolleiders verstevigd kan worden. De PO-Raad onderstreept het belang van hiervan en zet graag het gesprek voort over dit belangrijke thema. 

De minister noemt bijvoorbeeld het toevoegen van de schoolleider aan de huidige driehoek schoolbestuur-medezeggenschap-intern toezicht. Dit nieuwe model wordt meegenomen bij toekomstig beleid. Iets dat in de praktijk al op veel scholen gebeurt.   

Over het onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het ministerie van OCW. Doel was om de toetsen of de huidige rollen en verantwoordelijkheden in en om scholen in het funderend onderwijs werkbaar en toekomstbestendig zijn.  

Meer informatie? 

Download de Kamerbrief en het rapport ‘Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap’ op de website van de Tweede Kamer.  

 

Training van ramp naar rust

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten