Nieuws

'Versterk de verbinding tussen formele en informele medezeggenschap'

Schoolbesturen kunnen de informele, vaak tijdelijke, vormen van medezeggenschap benutten, dat is een van de belangrijkste conclusies van het het adviesrapport over medezeggenschap. Op de ALV presenteerde Marlies Honingh (universitair hoofddocent Bestuurskunde) vandaag als lid van de monitorcommissie het adviesrapport. Het afgelopen jaar heeft de monitorcommissie onderzoek gedaan naar hoe medezeggenschap in het primair onderwijs verbeterd kan worden. 

De toename van allerlei alternatieve vormen van inspraak en medezeggenschap vindt de commissie een positieve ontwikkeling. Inspraak en participatie van ouders en medewerkers krijgen steeds meer vorm in lokale projecten en structuren. Deze hebben vaak een tijdelijk karakter en betrekking op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld meedenken met de inrichting van een nieuw schoolgebouw. Ook directies en besturen organiseren naast de medezeggenschapsraden andere vormen van inspraak en participatie. Te denken valt aan tijdelijke klankbordgroepen of een leerlingenraad voor leerlingen uit de hoogste groepen.

Fundamentele vernieuwing

Tegelijkertijd is het wel zaak goed te kijken naar hoe dit te verbinden met de formele vormen van medezeggenschap. In het kader van het versterken van informele medezeggenschap geeft de monitorcommissie de PO-Raad verschillende adviezen. Onder meer om meer onderzoek te doen naar deze alternatieve vormen van medezeggenschap en te komen tot een praktische uitwerking voor de sector. Voor dit rapport heeft de commissie zich beperkt tot pragmatische adviezen binnen het bestaande kader. Het rapport sluit af met een pleidooi voor een fundamentele vernieuwing  van de wijze waarop de (mede)zeggenschap en (mede)verantwoordelijkheid in de sector wordt georganiseerd.

De monitorcommissie, bestaande uit schoolbestuurders en onafhankelijke deskundigen, volgt hoe het ervoor staat met de professionalisering van schoolbesturen in onze sector. Daarnaast bekijkt ze of de Code Goed Bestuur wordt nageleefd en daar waar nodig doet ze aanbevelingen voor aanpassingen van de Code. Naar aanleiding van onderzoek waaruit blijkt dat er zorgen zijn over het functioneren van medezeggenschap in het primair onderwijs en tegelijkertijd de ontwikkeling dat deze inspraak verdere wettelijke bevoegdheid krijgt, heeft de monitorcommissie besloten te kijken naar de versterking hiervan.

De PO-Raad zal het rapport zorgvuldig bestuderen en onderzoeken hoe de sector stappen kan zetten met de aanbevelingen van de monitorcommissie. In het najaar besluit de PO-Raad over vervolgstappen. De monitorcommissie is intussen begonnen met de voorbereidingen voor het eindadvies dat zij in november tijdens de volgende ALV zal presenteren. In dit eindadvies zal de commissie een eindconclusie formuleren over de herziening van de Code Goed Bestuur in 2020.