Nieuws

Wat verandert er voor de medezeggenschap?

Op 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen inwerking getreden. Door deze wet zijn enkele bepalingen ten aanzien van medezeggenschap in het primair onderwijs gewijzigd. De PO-Raad heeft voor u de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

1 Benoeming en ontslag van bestuurders

  • Benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf kenbare profielen. De (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR krijgt adviesrecht op de vaststelling van die profielen.
  • De (G)MR heeft adviesrecht op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van een bestuurder. Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding en de oudergeleding zitting neemt.

2 Overleg tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder

  • In de Wpo (Wet primair onderwijs) is vastgelegd dat er ten minste twee keer per jaar overleg plaatsvindt tussen het medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder. Dit was voorheen één keer per jaar.

3 Directe vergoeding van kosten voor scholing, rechtsbijstand en raadplegen deskundigen

  • de MR krijgt rechtstreeks de redelijkerwijs noodzakelijke kosten (waaronder scholingskosten) vergoed van het bevoegd gezag. De kosten van het raadplegen van een deskundige en van rechtsbijstand komen ten laste van het bevoegd gezag mits zij vooraf in kennis is gesteld van de kosten.

4 Gewijzigde rol Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)

  • Als het bevoegd gezag een besluit neemt waarmee de MR niet heeft ingestemd of waarvoor niet de vereiste instemming van de MR gevraagd is, kan de MR tegenover het bevoegd gezag binnen zes weken de nietigheid van het besluit inroepen. Door de wetswijziging komen deze geschillen niet meer bij de Ondernemingskamer terecht, maar bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS).
  • Verder krijgen medezeggenschap en bevoegd gezag de mogelijkheid de rechter te verzoeken een executoriale titel te verlenen aan de uitspraken van de LCG WMS. Met zo’n titel moet de uitspraak van de LCG WMS worden uitgevoerd.
  • Ook krijgt de LCG WMS de bevoegdheid een dwangsom te verbinden aan haar uitspraken en de mogelijkheid in haar uitspraken op te nemen hoe de betrokken partijen naar aanleiding van de uitspraak moeten handelen.

De hierboven beschreven wijzigingen zijn niet uitputtend. Voor verdere informatie kunt u de wetteksten raadplegen. Leden van de PO-Raad met vragen over medezeggenschap kunnen die stellen aan de helpdesk.