Nieuws

Hulp bij bezwaar tegen aangepaste beschikking na gewichtencontrole (OVT)

Een aantal schoolbesturen heeft onlangs een brief ontvangen van DUO over de bezwaarprocedure bij een aangepaste beschikking rond de gewichtencontrole. Dit nieuwsbericht bevat enkele belangrijke aandachtspunten voor een efficiënte en juiste afhandeling van de procedure.

Naar aanleiding van de vele reacties die de PO Raad ontving eind 2015 over de gewichtencontrole zijn er nadere afspraken gemaakt over de procesgang en informatievoorziening rondom de bezwaarprocedure. Een onderdeel hiervan was een zogenoemde ‘hoor- en wederhoorfase’ waarin een schoolbestuur zijn zienswijze op de bevindingen van de gewichtencontrole kon toelichten. De hoor- en wederhoorfase heeft in veel gevallen niet geleid tot een correctie van de beoordeling door Deloitte. Volgens de Onderwijsinspectie waren de ingebrachte zienswijzen van schoolbesturen niet onjuist, maar betrof het in verreweg de meeste gevallen aanvullende informatie. Deze informatie kon echter alleen worden ingediend in de bezwaarfase. Op dit moment zitten we midden in deze bezwaarfase en wijst de PO-Raad schoolbesturen op enkele uitwerkingen die de afhandeling van de bezwaren kan bespoedigen.

Bezwaarfase

Om te voorkomen dat een aangepaste beschikking (OVT) naar aanleiding van de gewichtencontrole  leidt tot een negatieve bijstelling van de bekostiging voor onderwijsachterstandenbeleid, kan een schoolbestuur naar aanleiding van het OVT een bezwaarprocedure starten. Het schoolbestuur dient dan een bezwaar met gronden en ouderverklaringen in bij DUO. Hierover heeft DUO schoolbesturen die zijn meegenomen in de gewichtencontrole een brief gestuurd, zie hier het nieuwsbericht hierover.  

Bezwaarprocedure

De PO-Raad heeft ter ondersteuning van schoolbesturen door advocatenkantoor Brussee Lindeboom een model bezwaarschrift en een model pro-forma bezwaarschrift (alleen toegankelijk voor leden van de PO-Raad) laten opstellen, die schoolbesturen kunnen gebruiken. De teksten kunnen aangepast worden op grond van de feitelijke situatie. Bij een pro-forma bezwaarschrift worden de gronden nog niet meegezonden maar vraagt het bestuur een redelijke termijn om deze alsnog in te kunnen dienen. Vaak geeft DUO daarvoor een termijn van 2 weken. Onlangs hebben alle betreffende besturen een brief met specifieke informatie ontvangen, o.a. over bezwaar maken tegen het OVT, gebruikmaken van de samenwerkruimte, asielzoekerskinderen en de gevolgen voor de bekostiging.

Bekijk hieronder de verzenddata van de nieuwe door DUO aangepaste beschikkingen (OVT’s), en de uiterste datum waarop het bezwaarschrift ingediend moet worden.

 

Datum verzending OVT

Uiterste datum bezwaar indienen

 

Batch 1

22-06-2017

03-08-2017

 

Batch 2 a
(M-Nederland)
 

5-09-2017

17-10-2017

 

Batch 2 b
(M-Nederland)
 

12-09-2017

24-10-2017

 

Batch 3
(Z-N-Nederland)
 

9-10-2017

20-11-2017

 

Batch 4
(rest Z-N Nederland)

31-10-2017

12-12-2017

Voorspoedige afwikkeling

Inmiddels komen de bezwaarschriften bij DUO binnen. De PO-Raad voert met DUO en OCW het overleg over een efficiënte afwikkeling van de gewichtencontrole. Om de afhandeling van de bezwaarschriften te bespoedigen en de afhandeling efficiënt te laten verlopen, zijn de volgende punten van belang.

 • Voor batch 3 en batch 4 kunnen besturen nog bezwaar aantekenen. Dat kan door direct bij het bezwaar de gronden en ouderverklaringen aan te leveren, of zo nodig door een pro-forma bezwaar in te dienen. In dat geval krijgt het schoolbestuur waarschijnlijk een extra termijn van 2 weken voor het aanleveren van gronden en ouderverklaringen.
 • Met betrekking tot de ouderverklaringen: dien ofwel een ongewijzigde oude ouderverklaring in, een aangevulde oude ouderverklaring, of een nieuwe ouderverklaring. Het aanvullen van oude ouderverklaringen is alleen toegestaan mits er een nieuwe handtekening met datum van een van de ouders is toegevoegd. Het insturen van nieuwe ouderverklaringen zorgt voor een snelle en eenduidige interpretatie. Zie hiervoor ook de aanwijzingen in de informatiebrief van DUO.
 • Indien het om buitenlandse ouders gaat dient er een verklaring in hun eigen taal te worden ingevuld. Deze verklaring moet door minimaal één van de ouders worden ondertekend. Dit laatste wordt veelal vergeten.
 • Gebruik bij een nieuwe ouderverklaring hiervoor het nieuwe, voorgeschreven formulier. Deze bestaat uit een voorblad en bijlagen.
 • Gebruik maken van de samenwerkingsruimte bespoedigt het proces van de afhandeling van de bezwaarschriften en vergemakkelijkt de communicatie. Ook schoolbesturen die in het bezwaarschrift hebben aangegeven hier geen gebruik van te willen maken, kunnen alsnog aangeven dit wel te willen en zo bestanden/documenten/ouderverklaringen met DUO uit te wisselen:
  • Stuur daarvoor een emailbericht naar ‘’bezwaarenberoep@duo.nl”  onder vermelding van het zaaknummer van uw bezwaar (BC……), uw BG-nummer, BRIN-nummer en de datum dat u (schriftelijk) bezwaar hebt aangetekend bij DUO. Dit e-mailadres dient niet voor het inzenden van bovengenoemde bescheiden.
  • Geef in deze email de namen, initialen, functies, e-mailadressen en mobiele nummers door van de gemachtigden die hiermee gaan werken. (Let op: lever deze gegevens compleet aan, anders leidt dit tot een vertraging voor het aanmaken van de digitale samenwerkruimte).
  • NB! Deze aanvraag voor een digitale samenwerkingsruimte verlengt niet een reeds aan het schoolbestuur gegeven termijn voor het indienen van de gronden of stukken.
 • Neem voor juridische / technische vragen contact op met het Informatiecentrum onderwijs van DUO: op werkdagen te bereiken van 09.00 -13.00 uur via 079 323 23 33 (po) of via ico@duo.nl.

Helpdesk

Problemen bij het proces rondom de afhandeling van de gewichtencontrole? Stel uw vraag aan de helpdesk van de PO-Raad, heldesk@poraad.nl.