Nieuws

Geld voor technisch vmbo nu ook voor voortgezet speciaal onderwijs

Twee van de honderd miljoen euro die het kabinet uittrekt voor technisch vmbo, gaat vanaf nu naar het voortgezet speciaal onderwijs. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Dat maakte minister Slob (Onderwijs) gisteren bekend.

Minister Slob: ,,Sommige jongeren op het vso hebben gaven en talenten voor techniek die we niet onbenut willen laten. Met het extra geld geven we deze leerlingen de kans om hun technische vaardigheden optimaal te ontwikkelen.”

Bedrag per leerling gelijk aan regulier vmbo

Het vso krijgt als aparte schoolsoort niet automatisch geld dat voor het reguliere voortgezet onderwijs bedoeld is. Nu krijgt het vso dit geld dus alsnog. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen binnen het vso gaat het om 1325 euro per techniek-leerling in 2018 en 2650 euro per techniek-leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Deze bedragen zijn gelijk aan de bedragen die reguliere vmbo-scholen ontvangen. Vanaf 1 april kunnen vso-scholen het geld aanvragen. 

De PO-Raad is blij dat het vso nu ook (met terugwerkende kracht) gebruik kan maken van de subsidie. Anderzijds wordt de totale bekostiging van het onderwijs met ieder subsidiepotje dat erbij komt ingewikkelder en ondoorzichtiger. Het is bovendien een voorbeeld van het (te) laat beschikbaar komen van geld, waardoor de indruk ontstaat dat schoolbesturen te voorzichtig begroten en waardoor zij aan het einde van het jaar geld overhouden. 

Regionale aanpak

Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen euro ingezet op basis van regionale plannen die vmbo-scholen samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven opstellen. De voortgezet speciaal onderwijs-scholen die ook technisch vmbo aanbieden, maken hier deel van uit.

Behoefte aan technisch vmbo

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door het lerarentekort.

Subsidie aanvragen?
Scholen kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen via deze website. Aanvragen kunnen worden verstuurd tot en met 1 mei.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten