Nieuws

Tweede Kamer in debat over Nationaal Programma onderwijs na corona

De Tweede Kamer gaat in debat over het Nationaal Plan onderwijs na corona, waarmee het kabinet het onderwijs meerjarig wil ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. De PO-Raad heeft de Kamer in een brief een aantal punten van aandacht meegegeven.

Het Nationaal Programma is met stoom en kokend water tot stand gekomen, met summier overleg met de sector. De PO-Raad is positief dat er niet alleen naar cognitieve vraagstukken wordt gekregen en dat er ook aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er moet nog uitgebreid gekeken worden naar verdere uitwerking, wel zijn er nog een aantal punten die we de Kamer mee willen geven:

1.    Geen buitenboordmotor, maar versterk de bestaande schoolorganisatie
Scholen staan het dichtst bij de leerlingen en weten welke ondersteuning leerlingen en teams nodig hebben. Organiseer geen buitenboordmotor naast het reguliere  onderwijs, maar organiseer extra inzet binnen de bestaande schoolorganisatie. Investeer in de professionaliteit en ondersteuning van leraren.
2.    Duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling en aansturing
Besturen en hun scholen hebben jaarplannen waarin ze hun planning opnemen en waarmee zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Sluit met de uitwerking aan op de bestaande wettelijke verantwoordelijkheden en het bijbehorende inspectiekader.
3.    Ondersteun scholen voor werkende aanpak
Scholen moeten handzame en toegankelijke kennis en informatie krijgen over bewezen effectieve interventies. Inzichten uit wetenschap en praktijk moeten leidend zijn voor de aanpak. Ook de psychisch-emotionele impact van de coronacrisis moet hierin een plaats krijgen.

Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit

De PO-Raad heeft in januari een Impactteam Corona en Onderwijskwaliteit opgericht. Dit team bestaat uit leden, leraren en wetenschappers. Zij adviseren over de gevolgen van en oplossingen voor de coronacrisis in het onderwijs. Het eerste advies van het Impactteam gaat over het Nationaal Programma Onderwijs en bovenstaande aandachtspunten zijn hierop gebaseerd.

Bestaande kwetsbaarheden en knelpunten zichtbaar

De coronacrisis maakt bestaande kwetsbarheden en knelpunten in het onderwijs zichtbaarder dan ooit. Belangrijke vraagstukken voor de sector zijn het leraren- en schoolleiderstekort, kansenongelijkheid en teruglopende resultaten. Met name het lerarentekort is van invloed op de realisatie van de plannen die scholen maken en waarvoor ze goed gekwalificeerd personeel nodig hebben.

De PO-Raad ziet het Nationaal Programma Onderwijs graag als de start van een gezamenlijke langetermijnagenda. Laat het nationaal programma het begin zijn van een meerjarige investeringsagenda voor het onderwijs en een lerende manier van beleidsvoering. Zo kunnen we de grote vraagstukken in het onderwijs oplossen en de kwaliteit duurzaam verbeteren. Het primair onderwijs gaat hier de komende 2,5 jaar hier flink mee aan de slag gaan, maar voor een langdurend effect is ook na 2023 een investering in de structurele financiële bekostiging1 nodig om de onderwijskwaliteit op peil te brengen en houden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten