Nieuws

Voortgang NPO: schooladviezen weer op niveau van voor coronapandemie

Uit de vierde voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) blijkt dat de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs weer vergelijkbaar is met de situatie van voor de pandemie. De gemiddelde definitieve eindadviezen liggen weer op het niveau van voor de pandemie of zelfs hoger.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet wel verschillen tussen groepen leerlingen. ‘Meisjes krijgen gemiddeld lagere definitieve adviezen dan jongens, hoewel het verschil minder groot is dan in het schooljaar 2020/2021. Dit geldt ook voor het gemiddelde advies naar onderwijsscore: leerlingen met een groter risico op achterstanden krijgen lagere gemiddelde adviezen’, meldt het ministerie in de voortgangsrapportage.

Minister gaat in gesprek over verminderen toetsdruk

De afgelopen periode was er veel aandacht voor de impact van toetsdruk op het welzijn van leerlingen, ook vanuit de PO-Raad. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) liet eerder al weten de signalen rondom toetsdruk mee te nemen in de aanscherping van het Inspectiekader. In zijn Kamerbrief over de voortgang van het NPO laat de minister weten dat zijn uitgangspunt is dat ‘de eisen die aan scholen worden gesteld worden verminderd, waardoor ook de neiging voor scholen om te toetsen, kan worden verminderd. We kijken hierbij kritisch naar de toegevoegde waarde van kwaliteitseisen voor het primaire proces in de klas en de gevolgen voor de regel- en werkdruk’.

De PO-Raad vindt dit een belangrijke toezegging van de minister en gaat hier graag met hem over in gesprek. Daarnaast zijn wij benieuwd hoe Wiersma uitvoering gaat geven aan deze toezegging.

Schoolleiders zien dat uitvoering NPO-plannen lukt

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat circa 70% van de schoolleiders tevreden is over de mate waarin het lukt om de plannen in het kader van het NPO uit te voeren. Als belemmeringen bij de uitvoering noemen schoolleiders vooral de uitval of fysieke afwezigheid van personeel en/of leerlingen, een tekort aan bevoegde leraren en werkdruk bij het personeel. Ook uit onderzoek van Centerdata blijkt dat scholen moeite hebben om personeel te vinden voor de uitvoering van het NPO. 

Update van leerprestaties in het najaar

In de voortgangsrapportage staan geen nieuwe cijfers rondom de leerresultaten in het funderend onderwijs. De meest recente leerresultaten gaven inzicht in de leerprestaties van leerlingen aan eind van schooljaar 2021/2022. Tijdens het huidige schooljaar hadden veel scholen nog ruimte om verdere investeringen te doen om de leervertragingen bij leerlingen in te halen. Dit najaar biedt OCW meer inzicht in de leerprestaties van leerlingen aan het einde van het schooljaar 2022/2023

Een meisje leest een boek op school

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten