Nieuws

Doe je mee aan een onderzoek naar inclusiever onderwijs?

Op 12 februari werd de startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs door het gelijknamige praktijkplatform georganiseerd. Deze conferentie is een van de activiteiten om scholen in het po, vo en mbo te ondersteunen met het doel het onderwijs inclusiever te maken. Vanuit het praktijkplatform doet het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) een startonderzoek naar scholen in het po en vo die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren. Niet alleen om de startsituatie in kaart te brengen qua aard en omvang van inclusiever onderwijs in Nederland maar ook om zaken op het spoor te komen die aandacht behoeven tijdens de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning.

De bevindingen van het onderzoek zullen gebruikt worden voor het ondersteuningsprogramma van het praktijkplatform waarmee het beschikbaar wordt voor scholen en schoolbesturen en het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad. Voor dit onderzoek willen we scholen die op dit moment inclusiever onderwijs praktiseren met een online-vragenlijst van circa 20 minuten benaderen.

Meedoen met het onderzoek?

Scholen worden uitgenodigd aan het onderzoek mee te werken als een school in het primair of voortgezet onderwijs aan een of meer van de onderstaande beschrijvingen voldoet:

  • De school staat als inclusieve/inclusievere school bekend;
  • Je bent al langer bezig inclusief/inclusiever onderwijs te realiseren;
  • De school heeft recent de keuze gemaakt voor inclusief/inclusiever onderwijs en verkeert in de beginfase van uitvoering;
  • De school merkt zich niet aan als inclusief/inclusiever maar de school verwijst niet of steeds minder leerlingen en wil als school/team vanuit een visie, houding en werkwijzen toegankelijk zijn en resultaten boeken voor alle leerlingen of voor leerlingen die extra ondersteuning, lichte of zwaardere speciale onderwijszorg behoeven en die voorheen naar een (meer) gespecialiseerde onderwijsvoorziening zouden gaan;
  • De school werkt intensief samen of is geheel of gedeeltelijk geïntegreerd met een of meer scholen voor sbo, so, vso of praktijkonderwijs.

Dus als een of meer scholen op dit moment inclusief/inclusiever onderwijs praktiseren, meld deze dan aan via survey@ncoj.nl voor 30 oktober en vermeld in uw e-mail:

  • Naam en adres van de school;
  • Naam en e-mail van de contactpersoon van de school;
  • Welk onderwijs wordt verzorgd (po of vo).

De school ontvangt dan in november een weblink naar de online-vragenlijst. Heb je vragen over het onderzoek? Mail dan naar survey@ncoj.nl