Nieuws

Minister Wiersma informeert Tweede Kamer over passend en inclusiever onderwijs

Minister Dennis Wiersma (primair en voorgezet onderwijs) heeft zijn update over de verbeteraanpak passend onderwijs en de contouren voor de werkagenda Route naar inclusief onderwijs met de Tweede Kamer gedeeld. Aanstaande woensdag debatteert de Kamer over de voortgang van passend onderwijs. Ook de PO-Raad deelde haar inzet voor dit debat.  

Randvoorwaarden inclusiever onderwijs niet op orde

Voorafgaand aan het debat en het verschijnen van de passend onderwijsbrief riepen we de Kamer met de VO-raad, Sectorraad PrO en Sectorraad GO op ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden voor passend en inclusief onderwijs op orde zijn. Hoewel er in het onderwijs namelijk hard gewerkt wordt aan passend onderwijs, zien we dat het knelt: de leerlingenaantallen in het gespecialiseerd onderwijs blijven groeien en nog lang niet alle kinderen krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat de knelpunten rond passend onderwijs worden weggenomen. Denk aan het ontschotten van de wet- en regelgeving en financieringsstromen rond onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg voor betere en efficiëntere samenwerking, meer handen in de klas en inclusieve huisvesting. Vanwege de late publicatie van de Kamerbrief over passend onderwijs hebben we een reactie hierop helaas niet mee kunnen nemen in onze brief richting de Kamer.

Lees de brief

Brede aanpak

Ook de minister benoemt in zijn brief de grote inzet van onderwijsprofessionals en ouders bij het realiseren van passend onderwijs. Daarnaast licht hij een aantal elementen uit waar hij dit jaar in het bijzonder aan heeft gewerkt, zoals de pilot met onderwijszorgarrangementen en een visie en subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden voor ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen. Verder telt de Kamerbrief wel 14 bijlagen, onder andere over onderzoeken rond de leerplichttelling, leerlingenvervoer en verzuim. In dit bericht belichten we daarom drie onderdelen.

Landelijke norm voor de basisondersteuning

Afgelopen jaren werkte adviesbureau BMC aan een voorstel voor een landelijke norm voor de basisondersteuning. Eerder lieten wij het ministerie weten dit voorstel niet te steunen: het bieden van passend onderwijs wordt met de voorgestelde werkwijze een afvinklijstje, waarbij scholen en samenwerkingsverbanden nauwelijks ruimte krijgen om te kijken wat een school nu echt aan ondersteuning moet bieden. Wij zijn blij dat de minister deze tekortkomingen van het BMC-voorstel erkent en het voorstel afwijst. Ook doet Wiersma een ‘dringend beroep op de vertegenwoordigers van leraren en ouders om met elkaar te komen tot een voorstel voor een landelijke norm voor basisondersteuning’ die vastgesteld wordt in wet- en regelgeving. Wij denken graag mee met de vakbonden en Ouders & Onderwijs bij uitwerking van deze norm. 

Reserves samenwerkingsverbanden

De minister geeft in zijn brief ook een nieuwe stand van zaken rond het toepassen van een generieke korting op het budget voor samenwerkingsverbanden. Helaas kan de minister nog steeds niets zeggen over de hoogte van deze korting. Ook gaat Wiersma niet in op de onzorgvuldige en verlate informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs, waardoor samenwerkingsverbanden zich moeten baseren op een dashboard met onjuiste informatie en kengetallen die slecht te lezen zijn. Eerder vroegen wij de minister rekening te houden met de specifieke situatie van elk samenwerkingsverband en ervoor te zorgen dat een samenwerkingsverband op basis van inhoudelijke argumenten bezwaar moet kunnen aantekenen tegen de korting. De PO-Raad dringt ook de komende periode bij gesprekken met het ministerie aan op deze randvoorwaarden.

Toelaatbaarheidsverklaringen

In de brief ook aandacht voor het landelijk format voor de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De PO-Raad heeft zich - samen met o.a. de VO-raad, Sectorraad GO en het Steunpunt Passend Onderwijs - ingezet voor een landelijk format voor de tlv. Helaas blijkt in de praktijk dat samenwerkingsverbanden dit format vaak niet accepteren. Wij gaan met het ministerie in gesprek om ervoor te zorgen dat meer samenwerkingsverbanden het format wél accepteren, om zo de administratieve lasten in het gespecialiseerd onderwijs te verlichten.

Contouren voor werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

Naast de Kamerbrief over passend onderwijs, deelde Wiersma vorige maand zijn contouren voor de werkagenda route naar inclusief onderwijs. Het doel van deze werkagenda is het inclusief maken van het gehele onderwijs in 2035. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de leeromgeving zo is ingericht dat ‘alle jongeren meedoen en leren’ en scholen de ruimte hebben om ‘waar nodig maatwerk te leveren, in samenspraak met de jongere en de ouder(s)’.

De PO-Raad vindt het goed dat minister Wiersma de samenwerking opzoekt met staatsecretaris Maarten van Ooijen en is het eens met de contouren die de minister beschrijft. Ook zien wij een aantal elementen die wij aandroegen bij het ministerie terug in de plannen, bijvoorbeeld uit de propositie Een Sterke Basis Door Krachtige Samenwerking. Tegelijkertijd ontbreekt de samenwerking van het onderwijs met de kinderopvang. Wat ons betreft begint een inclusieve samenleving bij toegang tot kinderopvang tijdens de voorschoolse periode, zodat kinderen elkaar daar al tegenkomen en van elkaar leren. Ook zien we op dit moment nog weinig kortetermijnmaatregelen en dat er voor de beweging richting inclusiever onderwijs vooralsnog geen extra geld beschikbaar is. Dat zijn voor de PO-Raad elementen die wel noodzakelijk zijn om de ambitie van de minister te halen. 

Aan slag met passend en inclusiever onderwijs

Zoek je goede voorbeelden voor het verbeteren van passend onderwijs in jouw organisatie? Of wil je nu al aan de slag met een inclusievere school? Bij het Steunpunt Passend Onderwijs vind je voorbeelden waar je morgen al mee aan de slag kunt.

Kinderen aan het knutselen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten