Nieuws

Terugdringen van schoolverzuim blijft urgent

Tijdens de schoolsluiting door het coronavisus in het voorjaar waren scholen niet verplicht verzuimmeldingen door te geven. Volgens minister Arie Slob (Onderwijs), die de Tweede Kamer jaarlijks informeert over de verzuimcijfers, is het daarom lastig deze data te vergelijken met de verzuimmeldingen van andere jaren. Het ‘vraagstuk van uitval en thuiszitters blijft echter urgent’ schrijft de minister in een brief aan de Kamer.

De minister heeft daarom gevolg gegeven aan de thuiszittersaanpak die afliep middels een integrale aanpak die bestaat uit de verbeteragenda passend onderwijs, de verbeterde samenwerking tussen onderwijs en zorg en de onderwijszorgarrangementen. Binnen deze aanpak werken onderwijs, leerplicht, jeugdhulp en andere partners rondom leerlingen nauw met elkaar samen. Na de lockdown in het voorjaar hebben deze partners er alles aan gedaan om alle kinderen en jongeren weer in beeld te krijgen en (online) onderwijs te laten volgen.

Preventie

Binnen de integrale aanpak wordt stevig ingezet op preventie. Als het toch niet lukt om uitval te voorkomen, werken alle partners rondom de school samen aan oplossingen zodat thuiszittende leerlingen weer naar school kunnen gaan. Eén van de programma’s gericht op preventie van thuiszitten in het voortgezet (speciaal) onderwijs is M@zl, waarbij er ook veel aandacht is voor de mentale problematiek die speelt bij verzuim. Ongeveer de helft van de gemeenten werkt met dit programma. De PO-Raad zou het een mooie ontwikkeling vinden als steeds meer gemeenten gaan werken met dit programma. Niet alle v(s)o scholen kunnen gebruikmaken van dit effectieve programma, omdat hun gemeente deze aanpak niet inzet.

Onderwijs op afstand van thuiszitters

Op verzoek van de Kamer onderzoekt minister Slob samen met PO-Raad en VO-raad of afstandsonderwijs een oplossing kan zijn voor sommige thuiszitters. Zo ontwikkelt het Steunpunt Passend Onderwijs van de sectororganisaties een overzicht waarin te vinden is wat er binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is in het verzorgen van onderwijs op afstand aan thuiszitters. Ook wordt er binnen de proeftuinen van onderwijszorgarrangementen onderzocht wat de struikelblokken zijn als het gaat om afstandsonderwijs aan leerlingen die thuiszitten.

Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) van de PO-Raad en Vo-raad heeft Present! gepubliceerd, een online magazine over preventie en aanpak van schoolverzuim.