Nieuws

Uitvraag over reserves van samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben deze week een extra uitvraag ontvangen over de reserves. De uitvraag is een gevolg van de opdracht van minister Arie Slob (onderwijs) aan ‘de gezamenlijke  samenwerkingsverbanden’ om voor 1 februari 2021 te komen met een plan om de mogelijk bovenmatige reserves terug te dringen tot aan de signaleringswaarde.

Voor het schrijven van het ‘sectorplan’ is een werkgroep ingesteld (zie bericht).  De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigingen uit de Sectorraad SWV VO en het Netwerk LPO met ondersteuning van de PO-Raad en VO-raad. De Sectorraad SWV VO en het Netwerk LPO willen door middel van de uitvraag een beeld schetsen van de stand van de reserves en de eventuele bestedingsplannen. Dat beeld vormt de basis om te kijken hoe de mogelijk bovenmatige reserves doelmatig kunnen worden ingezet. De PO-Raad en VO-raad roepen alle samenwerkingsverbanden met klem op om gehoor te geven aan de uitvraag.

Met een goedgekeurd sectorplan gaan de individuele samenwerkingsverbanden vervolgens aan de slag voor hun situatie. Zij moeten voor 1 mei met een eigen plan komen in lijn met het gezamenlijke plan. In het eigen plan moeten ze zo concreet mogelijk inzichtelijk maken op welke manier de eventuele boventallige reserves worden verminderd.

Op 19 januari 2021 staat een digitale bijeenkomst gepland voor alle samenwerkingsverbanden waarin het conceptplan zal worden voorgelegd. Daarover ontvangen de samenwerkingsverbanden nadere informatie. Indien er voor 1 februari 2021 geen door de minister goedgekeurd sectorplan is, worden alle samenwerkingsverbanden bij de reguliere bekostiging over 2021/2022 generiek gekort. De beschreven inspanningen zijn er volledig op gericht dit te voorkomen.

Alle individuele samenwerkingsverbanden zijn vrijdag 11 december 2020 met een brief ook door OCW op de hoogte gesteld.