Nieuws

PO-Raad en VO-raad: sociale veiligheid is te versnipperd 

Er moet meer aandacht zijn voor samenhang en integraliteit in de aanpak van sociale veiligheid, deze oproep doen de PO-Raad en VO-raad in een brief aan de Tweede Kamer. De sectororganisaties stuurden deze brief in aanloop naar het debat over sociale veiligheid op scholen dat woensdag 9 maart plaatsvindt.  

De sectororganisaties constateren dat het thema sociale veiligheid te versnipperd is. Zo zijn er meerdere programma’s die bijdragen aan het welbevinden en de veerkracht van leerlingen. Al deze programma’s hebben eigen interventies en financiering. Om een sociaal veilig klimaat te creëren, willen de PO-Raad en VO-raad dat scholen meerdere samenhangende interventies, programma’s en methoden in kunnen zetten. Zowel op individueel, klassikaal als op schoolniveau, samen met ouders en de omgeving. Dat kan nu niet, omdat veel thema’s en programma’s los van elkaar staan.  
 
Ook zijn er op scholen meerdere functionarissen die zich bezighouden met sociale veiligheid. Bijvoorbeeld een interne vertrouwenspersoon, aandachtsfunctionaris kindermishandeling of een pestcoördinator. Zij werken met verschillende protocollen, meldcodes en handelingskaders, die vanuit verschillende departementen worden voorgeschreven. Het gevolg: een wirwar aan wettelijke voorschriften die voor onduidelijkheid en extra werkdruk zorgt. De PO-Raad en VO-raad pleiten dan ook voor samenhang vanuit een interdepartementale aanpak.  

In hun brief spreken de sectororganisaties ook waardering uit voor minister Wiersma en zijn oproep om continu te werken aan een veilig pedagogisch klimaat. Door bovengenoemde aandachtspunten mee te nemen in de verdere uitwerking, kunnen scholen nog effectiever werk maken van sociale veiligheid.  

Meer lezen? 

Download de brief

Sociale veiligheid meten via Vensters? 
Vensters biedt scholen de mogelijkheid om de sociale veiligheid van leerlingen te meten en te tonen, conform de eisen vanuit de Wet Sociale Veiligheid. Na verzameling van alle gegevens, zijn ook de landelijke gemiddelden over o.a. tevredenheid en het welbevinden te vinden in het ManagementVenster en eenvoudig te delen op Scholen op de Kaart. Ook zijn er gratis vragenlijsten beschikbaar voor de onderzoeken naar medewerker- en oudertevredenheid.  
kringgesprek

Downloads

PDF, 106.47 kB