Nieuws

Sectorraden spreken kabinet over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

De voorzitters van de sectorraden spraken op 2 februari met onderwijsminister Dennis Wiersma, regeringscommissaris Mariëtte Hamer en directeur-generaal Feite Hofman over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Aanleiding voor het gesprek is de toename van het aantal meldingen in het onderwijs en het Nationaal Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Elk jaar houdt de Inspectie van het Onderwijs meldingen bij van discriminatie en radicalisering, psychisch geweld, fysiek geweld, seksuele intimidatie en (mogelijk) seksueel misbruik. De inspectie ziet sinds enkele jaren 'dat meldingen steeds vaker gaan over seksuele intimidatie en seksueel misbruik en daarbinnen een stijgend aantal meldingen over met taken belaste personen richting minderjarige leerlingen of studenten.'

Ook in andere sectoren zijn de afgelopen jaren vele incidenten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag gemeld. Het kabinet stelde daarom begin 2022 Mariëtte Hamer aan als regeringscommissaris om 'gevraagd en ongevraagd te adviseren over maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan.' In januari presenteerde het kabinet het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het actieplan kent vijf brede actielijnen met daaraan gekoppelde doelen en maatregelen:

  1. Er zijn gedeelde maatschappelijke waarden en normen over hoe we met elkaar om willen gaan in de samenleving.
  2. Wet- en regelgeving weerspiegelen de (veranderende) maatschappelijke normen
  3. Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde.
  4. Iedereen herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en kan hierop reageren.
  5. Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is.

Veilig sociaal en pedagogisch klimaat

De PO-Raad is blij dat dit actieplan zich richt op preventie en een cultuurverandering, en niet alleen op interventies na een incident. Samen met de VO-raad hebben we afgelopen tijd meermaals gepleit voor investeringen in het sociale en pedagogische klimaat op scholen. Hiervoor is het essentieel dat er voldoende geschoolde vertrouwenspersonen en andere aanspreekpunten in de school aanwezig zijn, waar iedereen laagdrempelig terecht kan met vragen of zorgen en melding kan maken als zich incidenten voordoen. Daarnaast is het belangrijk dat leraren incidenten kunnen herkennen, erkennen en bij incidenten goed kunnen handelen. Als sectorraden zetten we ons de komende tijd daarom extra in voor het versterken en ondersteunen van de vertrouwenspersonen en leraren door wetgeving en professionalisering.

PO-Raadvoorzitter Freddy Weima: “Het is schokkend dat het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in het onderwijs toeneemt. Iedere leerling en iedere medewerker in het onderwijs moet kunnen leren en werken in een veilige omgeving. In het onderwijs werken al veel partijen samen om dit soort heftige incidenten te voorkomen. Het is goed dat dit nu ook op landelijk niveau gebeurt. Mariëtte Hamer heeft mij en mijn collega-voorzitters gevraagd om als ambassadeurs voor de het actieprogramma op te treden. Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid.”

Bestaande initiatieven 

In de onderwijssector is de afgelopen jaren ingezet op een veilig sociaal en pedagogisch klimaat. Zo heeft de PO-Raad samen met andere organisaties in de ‘Alliantie tegen (Seksueel) Grensoverschrijdend Gedrag in het onderwijs’ bijgedragen aan het Nationaal Actieplan van het kabinet. Ook kunnen scholen gebruikmaken van ondersteuning vanuit Stichting School & Veiligheid en Gezonde School. In de nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ lees je wat schoolleiders en bestuurders moeten weten over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat je kunt doen bij mogelijke incidenten.

Een legklaslokaal met een stoel en bureau