Nieuws

Nieuwsitems in de categorie: In de politiek.

  • Minister Slob (Onderwijs) stelt geen maximale grens aan de financiële reserves voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). De PO-Raad vindt dit een goede zaak, want hiermee doet hij recht aan de verschillen in de opgave en omvang van de samenwerkingsverbanden. Wel is de sectororganisatie van mening dat de sector moet werken aan betere verantwoording van de middelen voor passend onderwijs.

  • De prikactie, petitie en manifestatie van dinsdag 27 juni hielden de gemoederen deze week flink bezig. De acties van het PO-front domineerden zowel de media als de politiek de afgelopen dagen. Vicepremier Asscher dreigt zelfs met een vertrek van de PvdA uit de demissionaire coalitie als de lerarensalarissen niet worden verhoogd.

  • Onder leiding van informateur Edith Schippers onderhandelen vier potentiële coalitiepartijen in de Stadhouderskamer over de vorming van een nieuw kabinet. Wat ligt er voor het primair onderwijs op deze onderhandeltafel? In deel 3 van deze serie: een verplicht derde uur gym. Hoe haalbaar is dit plan?

  • Een nieuw kabinet met een meerderheid in de Tweede Kamer bestaat uit minstens vier partijen, zo werd duidelijk na de verkiezingen van woensdag. Welke coalitieopties zijn er volgens de parlementaire pers en wat betekenen die naar verwachting voor het primair onderwijs (po)? De PO-Raad keek in de glazen bol en zag dat het po er in veel gevallen bekaaid vanaf komt.

  • Binnen enkele maanden nemen nieuwe bewindspersonen het roer over op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Welke po-dossiers zullen er onvermijdelijk op hun bureau liggen? Oftewel: welke hete aardappels worden doorgeschoven naar een volgend kabinet? De PO-Raad selecteerde er drie en voorzag deze van een advies.

  • De inzet van scholen, gemeenten, peuterspeelzalen en kinderopvang om kinderen gelijke kansen te bieden, lijkt voor niets te zijn geweest. Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden sinds 2011 breekt het kabinet af wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. ,,Inzetten op gelijke kansen is kansloos als het kabinet juist op deze kinderen bezuinigt’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • De Tweede Kamer wil dat er – in overleg met het onderwijsveld – een limiet wordt gesteld aan de vrijwillige bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs van ouders mogen vragen. Een motie met deze strekking van de Kamerleden Vermue (PvdA) en Van Dijk (SP) werd op 14 februari aangenomen. De PO-Raad is geen voorstander van het wettelijk instellen van een maximale vrijwillige ouderbijdrage; de beleidsvrijheid van scholen wordt hiermee teveel aangetast.

  • Ondanks een kamerbrede overtuiging dat er ruimte moet komen voor brede basisvoorzieningen zoals integrale kindcentra (IKC’s), zal het huidige kabinet geen stappen in die richting zetten. Het wetenschappelijk bewijs is te dun en de kosten zijn te hoog, zei staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vandaag in het overleg hierover in de Kamer. Teleurstellend, vindt de PO-Raad.

  • Uit de voortgangsrapportage lerarenagenda blijkt dat er op veel terreinen vooruitgang is geboekt. Het primair onderwijs en de opleidingen werken met OCW samen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De komende periode blijft de verbetering van deze samenwerking op de agenda staan. Bovendien dreigt er een lerarentekort waarvoor een gezamenlijke aanpak nodig is.

Pagina's