Nieuws

Aanvraagperiode voor subsidie "Verbinding po-vo" begint 14 februari

Van 14 februari tot en met 13 maart 2024 is het voor samenwerkingen van scholen mogelijk de subsidie "Verbinding po – vo" aan te vragen.  

De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een ingewikkeld moment in de schooltijd, vooral voor leerlingen met minder kansen. We moeten ervoor zorgen dat leerlingen niet worden tegengehouden in hun groei als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Met de subsidie kunnen basisscholen en middelbare scholen samenwerken om de overgang voor leerlingen makkelijker te maken.  

De subsidieregeling is een onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen, wordt toegekend voor een periode van drie jaar en volgt de regeling ‘Doorstroomprogramma’s po-vo’ op.  

Samenwerking po en vo 

De subsidieaanvraag kan worden ingediend door samenwerkingen van po- en vo-scholen, bestaande uit minimaal twee po-scholen en één vo-school. Scholen in het gespecialiseerd onderwijs kunnen ook deelnemen. Een school kan deelnemen aan maximaal twee samenwerkingen. 

In het eerste subsidiejaar (schooljaar 2024 – 2025) stellen de samenwerkingen gezamenlijk een verbindingsplan op. Na goedkeuring door DUS-I voeren de samenwerkingen de afspraken , van het verbindingsplan, uit in de twee opvolgende subsidiejaren (schooljaren 2025-2026 en 2026-2027). 

Verbindingsplan 

In het verbindingsplan moet minimaal de volgende afspraken staan beschreven; 

  • Een stuurgroep po-vo, met uitleg van de werkzaamheden en samenstelling van de stuurgroep. Elke school moet deelnemen aan de stuurgroep. 
  • Hoe vergroten de scholen de betrokkenheid van ouders bij de overgang van po naar vo?.  
  • Omdat de nadruk van de samenwerking op de betreffende scholen ligt, moet de betrokkenheid van externe partijen worden beperkt. Beschrijf de rol van externe partijen.  

Daarnaast moeten minstens drie van de volgende punten worden beschreven: 

  • Het systeem van warme overdracht.  
  • Hoe leerlingen ervaring kunnen opdoen op het voortgezet onderwijs. 
  • Hoe kennis en ervaring tussen docenten van de basisschool en het voortgezet onderwijsword uitgewisseld. 
  • Hoe leerlingen kennismaken met en voorbereid worden op vaardigheden die ze nodig hebben op het voortgezet onderwijs. 
  • Andere initiatieven die duidelijk bijdragen aan het doel van de subsidie. 

Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure is beschikbaar op de website van DUS-I of neem contact op met Marina Kluiter van de PO-Raad. 
Bezoek ook de website van de Gelijke Kansen Alliantie voor meer voorbeelden om de overgang van po naar vo soepel te laten verlopen. 

Groep kinderen kijkt lachend naar telefoon

Meer weten?