Nieuws

Onderwijsraad gematigd positief over ‘ruimte voor nieuwe scholen’

De Onderwijsraad steunt de lijn van het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker (Onderwijs) om bij de oprichtingsprocedure van scholen breder te kijken dan alleen naar levensbeschouwelijke overtuiging. Dat blijkt uit het advies van de raad aan Dekker, dat op 17 juni is gepubliceerd. Wel wijst de Onderwijsraad erop dat dit zorgvuldig en behoedzaam moet gebeuren. De PO-Raad onderschrijft dit.

In het voorjaar van 2016 verzocht Dekker de Onderwijsraad om een advies uit te brengen over zijn wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Op dit moment kunnen alleen nieuwe scholen worden gesticht die behoren tot een van de bestaande (traditionele) levensbeschouwelijke richtingen. Dekker wil er met zijn wetsvoorstel voor zorgen dat schoolbesturen en ouders voortaan ook andere soorten scholen mogen oprichten.

De Onderwijsraad deelt de mening dat het starten van scholen ook mogelijk moet zijn op basis van een pedagogische visie, een didactisch concept of vanuit nieuwe of kleine geestelijke stromingen en steunt het wetsvoorstel daarom in grote lijnen. Wel adviseert hij om de effecten van de plannen op bestaande scholen en het lokale onderwijsaanbod te monitoren en waar nodig bij te sturen. Daarnaast stelt de Onderwijsraad dat het duidelijk moet worden wie de financiële risico’s en frictiekosten van de komst van nieuwe scholen draagt. Tot slot wijst de raad erop dat het belangrijk is om gemeenten al in een vroeg stadium te betrekken bij een initiatief tot het starten van een nieuwe school, met name vanwege hun verantwoordelijkheid voor de huisvesting.

Kleine, bijzondere scholen blijven open

Uit het advies van de Onderwijsraad blijkt verder dat zo’n honderdvijfentwintig kleine scholen niet hoeven te sluiten als Dekkers wet wordt ingevoerd, ook al zijn zij volgens de eerder gepresenteerde plannen van Dekker niet groot genoeg. De staatssecretaris spreekt van een ‘onbedoeld effect van het initiële voorstel’ en heeft zijn wetsvoorstel aangepast.

Reactie PO-Raad

De PO-Raad is een voorstander van het creëren van meer ruimte voor nieuwe scholen. Volgens de sectorraad voor het primair onderwijs past dit bij de vrijheid van onderwijs. Wel heeft zij vanaf het begin af aan haar kanttekeningen geplaatst bij het voorstel van de staatssecretaris. Zo vreest de PO-Raad de sluiting van de laatste scholen van een richting als gevolg van de nieuwe wet. Zij is dan ook blij om te zien dat Dekker zijn voorstel nu op dit punt heeft aangepast.

Daarnaast wijst de PO-Raad op de aandacht die de Onderwijsraad vraagt voor de samenhang tussen het wetsvoorstel en de huisvestingsprocedure. Volgens de raad moeten de verhouding tussen de nieuwe bekostigingsprocedure en de huisvestingsprocedure in relatie tot de rol van de gemeente en van het schoolbestuur in het voorstel nader worden uitgewerkt.

Tot slot steunt de PO-Raad de aanbevelingen van de Onderwijsraad om de effecten van de plannen te monitoren en bij te sturen en eerst vast te stellen wie de financiële risico’s en frictiekosten van de komst van nieuwe scholen draagt.

Lees hier de eerdere reactie van de PO-Raad op (de internetconsultatie voor) het wetsvoorstel Ruimte voor nieuwe scholen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten