Nieuws

Commissiedebat onderwijs en digitalisering: Meldplicht voor scholen na hack

Er komt een meldplicht voor scholen en besturen in het primair en voortgezet onderwijs die gehackt zijn of die getroffen zijn door een ransomwareaanval. Minister Slob maakte dat 1 december 2021 bekend in het commissiedebat onderwijs en digitalisering.

De meldplicht moet ertoe leiden dat er meer inzicht en overzicht ontstaat over cybercrime in het funderend onderwijs. De meldplicht moet er ook toe leiden dat er beter geleerd wordt van hacks en andere cyberaanvallen. De PO-Raad staat achter de komst van een meldplicht, maar heeft vraagtekens bij de uitvoering hiervan. Onduidelijk is bij wie scholen een hack moeten melden. 

Veiligheid en privacy

Meerdere thema’s passeerden de revue tijdens het commissiedebat onderwijs en digitalisering, dat voornamelijk in het teken stond van privacy en cyberveiligheid in alle sectoren van het onderwijs. Over het algemeen heerst in de Tweede Kamer de gedachte dat het niveau van digitale beveiliging in het onderwijs omhoog moet. Kamerlid El Yassini (VVD) deed de suggestie om volwassenheidsniveaus in kaart te brengen en de minimaal wenselijke niveaus omhoog te brengen, terwijl kamerlid Kwint (SP) een verplichte paragraaf over cyberveiligheid in de jaarverslagging van onderwijsinstellingen voorstelde. Paternotte (D66) en Kwint (SP) pleiten verder voor een verplichte aansluiting van grote techpartijen bij het Privacyconvenant onderwijs. 

Minister Slob heeft de Kamer toegezegd een meldplicht bij hacks en cyberaanvallen in te stellen voor onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs. Ook zal hij op een later moment een plan met maatregelen op het gebied van veilig digitaal onderwijs bespreken met de Kamer, zodra dit volledig is uitgewerkt. De minister deed de suggestie om de daarvoor benodigde financiële middelen te koppelen aan een verplicht lidmaatschap bij SIVON. Voorts roept hij besturen in PO en VO op om zich aan te melden bij SIVON en werk te maken van cyberveiligheid.
 

Google, ChromeOS en Chromebooks 

Ten aanzien van ‘Big Tech’ gaf de minister aan dat Google Workspace nu voldoet aan de AVG. Er is nog enige onzekerheid over het gebruik van ChromeOS en Chromebooks. Deze worden op dit moment onderworpen aan een Digital Privacy Impact Assessment (DPIA), die naar verwachting deze maand wordt afgerond. In de tussentijd heeft SIVON scholen handreikingen gegeven over hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan. 


Meldplicht 

De PO-Raad onderkent het probleem van cyberveiligheid in het primair en voortgezet onderwijs. In de vereniging en met stakeholders voeren wij daarom het gesprek (bijvoorbeeld in de Adviesgroep Regie op ICT) over passende maatregelen, ook met het ministerie van OCW. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat voor besturen helder is aan welke veiligheidsnormen zij moeten voldoen en dat er voldoende middelen en ondersteuning zijn om naar dat niveau toe te groeien. Een meldplicht is één van de maatregelen die nodig is om het onderwijs digitaal veiliger te maken. De PO-Raad en VO-raad constateren echter dat er momenteel geen partij is die logischerwijs deze meldingen moet ontvangen. Daarom gaan wij met de minister in gesprek over een mogelijk instituut, dat veiligheidsnormen vaststelt, dat toeziet op de naleving daarvan en waar onderwijsinstellingen hacks en ransomwareaanvallen moeten melden. 


Gratis devices

Kamerlid De Hoop (PvdA) pleit voor het opnemen van de kosten van devices in de Wet Gratis Schoolboeken (WGS). De minister heeft, overeenkomstig zijn eerdere Kamerbrief, laten weten dat financiële dekking voor devices in het funderend onderwijs jaarlijks 200 miljoen euro kost. Besluitvorming wordt daarom voorbereid voor een volgend bewindspersoon. De Wet Gratis Schoolboeken geldt specifiek voor het VO. Mocht deze inderdaad uitgebreid worden met de kosten voor devices dan zou deze tegemoetkoming ook in het PO moeten gelden. 


Digitaal afstandsonderwijs


Tot slot heeft de minister toegezegd te gaan onderzoeken of een afwegingskader voor digitaal afstandsonderwijs als vervanger van fysiek onderwijs wenselijk is in het funderend onderwijs. Het onderzoek betreft een vertaling van het afwegingskader dat op dit moment wordt ontwikkeld voor het mbo en hoger onderwijs.
 

Samen regie nemen op digitalisering in het funderend onderwijs  
PO-Raad en VO-raad zetten zich in voor technologie die bijdraagt aan onderwijskwaliteit
 
Goede inzet van technologie verrijkt het onderwijs en kan een bijdrage leveren aan complexe onderwijsvraagstukken. Tegelijkertijd worden privacy- en veiligheidsissues steeds groter en neemt onze afhankelijkheid van technologie en de partijen achter de technologie toe. Alleen door samen te werken kan het onderwijs, vanuit publieke waarden, sturing geven aan deze ontwikkelingen. Onder andere door op sectorniveau eisen te stellen aan producten die de markt voor het onderwijs ontwikkelt en op bestuurs- en schoolniveau te zorgen voor een professionele en veilige inzet van ICT. Meer weten? 
Kinderen met vingers omhoog

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten