Toolbox

Toolbox Ouderbetrokkenheid

Betrek ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind

Betrokken ouders zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en de motivatie en leerprestaties op school. Vanzelfsprekend hechten scholen daarom veel waarde aan het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind. In deze toolbox vind je handige documenten om de samenwerking tussen ouders en leraar/schoolleider te bevorderen.  

Ouderbetrokkenheid gaat om de actieve belangstelling van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen; thuis en op school. Veel schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en leraren zijn op zoek naar manieren om ouders zo goed mogelijk bij het onderwijs van hun kind te betrekken. Hierbij is het van belang dat er gezocht wordt naar een meer gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en professionals. Vanuit het programma ‘ouders en school samen’ is er een ondersteuningspakket ontwikkeld door Oberon en Cedin, in overleg met het ministerie van OCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bijbehorende documenten vind je terug in deze toolbox.  

Hoe helpt deze toolbox je verder?    

  • Informatie over ouderbetrokkenheid voor gemeente en schoolbesturen.
  • Tips om ouderbetrokkenheid in de regio vorm te geven.

Waarom is een partnerschap met ouders belangrijk?

Het is gunstig voor de ontwikkeling van kinderen als ouders en scholen gezamenlijk optrekken. Zo kan een intensief partnerschap met ouders bijdragen aan betere taal- en rekenprestaties van kinderen. Ook kunnen ouders een cruciale rol spelen in het motiveren van kinderen. Het is dan ook niet vreemd dat schoolbesturen en leraren onverminderd aandacht hebben voor het betrekken van ouders bij school.  

Hoe ga je aan de slag met ouderbetrokkenheid?  

Aan ouderbetrokkenheid kun je als school op diverse manieren invulling geven. Je kunt ouders bijvoorbeeld betrekken door de 10-minutengesprekken, informatieavonden en het delen van nieuws via het ouderportaal. In dat geval beperkt de ouderbetrokkenheid zich tot informatieverstrekking aan de ouders.  

Om ouders actiever te betrekken bij het onderwijs en intensiever samen te werken, is het nodig om als gelijkwaardig partners op te trekken. Hiervoor is vaak wel een mentaliteitsverandering nodig bij schoolleider, leraren en ouders. In de praktijk blijkt vaak dat meerdere schoolbesturen in een regio met het vraagstuk ouderbetrokkenheid worstelen. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat sommige gemeenten dit onderwerp benoemen als onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en scholen hierbij faciliteren.  
 

Om het de partijen in het lokaal bestuurlijk overleg makkelijker te maken hun plannen en al bestaand beleid op elkaar af te stemmen, is een ondersteuningspakket ontwikkeld. Daarmee kunnen de betrokken partners hun ideeën over ouderbetrokkenheid in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) gezamenlijk vormgeven, met respect voor elkaars bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Het ondersteuningspakket bestaat uit een discussiestuk voor lokaal overleg, een factsheet en een screeningsinstrument waarmee de situatie in de eigen gemeente kan worden geïnventariseerd. Het pakket is ontwikkeld door Oberon en Cedin, in overleg met het ministerie van Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vanuit het programma ‘ouders en school samen’. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten