Nieuws

Verantwoorden post-coronasubsidie versoepeld

De ministers van Onderwijs versoepelen de manier waarop scholen moeten verantwoorden hoe ze de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 besteden.

De Tweede Kamer vroeg de ministers om de voorwaarden rond de succesvolle subsidieregeling te versoepelen.  

Verantwoordingsregime 

Binnenkort wordt een wijzigingsregeling gepubliceerd, waarmee de verantwoording over deze subsidiemiddelen ook voor aanvragen die nu onder het zwaardere verantwoordingregime vallen, onder het lichtere verantwoordingsregime worden gebracht.  

In eerste instantie moesten besturen die meer dan € 125.000 aan subsidie ontvingen de werkelijke kosten van hun programma verantwoorden langs model G2 in hun jaarverslag. Nu geldt dat alle subsidieaanvragers in hun jaarverslag langs model G1 moeten verantwoorden welke activiteiten ze met de toegekende middelen hebben uitgevoerd.   

Preventieve inzet 

De inhaal- en ondersteuningsprogramma’s kunnen ook bijdragen aan het voorkomen van (verdere) leerachterstanden. Bovendien wordt in de wens om (extra) middelen preventief in te kunnen zetten voorzien door de subsidiereling ‘Extra hulp voor de klas’ . Regio’s en scholen / instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de extra kosten die scholen / instellingen tijdelijk maken om de continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van COVID-19 te kunnen waarborgen. Het kabinet heeft hier € 210 mln. voor uitgetrokken. Je hebt nog tot 24 januari de tijd om daar een aanvraag voor in te dienen.